כתובת
* טלפון
איש קשר
סלולארי
דוא"ל

תקנון אתר פרי-פיט בע"מ

תקנון


מבוא


1. תקנון זה (להלן: "התקנון") כולל הן את ההסכם שבין גולשי אתר פרי-פיט - Move, המתנהל תחת שם המתחם www.freefit.co.il או תחת כל שם מתחם אחר (להלן: "האתר") והן את ההסכם ותנאי השימוש בין המשתמש במוצרים ו/או השירותים הנמכרים ו/או המשווקים על ידי פרי-פיט בע"מ (להלן: "פרי-פיט - Move") ו/או מטעמה, בין במסגרת האתר ובין שלא במסגרת האתר.

 

2. במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו וכן לחדול מכל שימוש באיזה ממוצרי ו/או שירותי פרי פיט, ככל שיש בידיך מוצר או רשות לשימוש בשירות כלשהו. המשך גלישה באתר או שימוש במוצר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.

 

3. פרי-פיט - Move שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין פרי-פיט - Move לגולשים באתר ו/או ללקוח יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.

 

4. מוצרי פרי פיט מיועדים לאפשר למנויים כניסה ושימוש במרכזים כנגד הצגת אמצעי תקף. האתר מציג חלק מן המוצרים המשווקים על ידי פרי פיט, וניתן לרכוש אותם בדרכים המפורטות באתר ו/או בערוצי השיווק השונים של פרי פיט. הוראותיו הרלוונטיות של תקנון זה יחולו על כל שימוש באיזה ממוצרי פרי פיט, למרות שהמוצר עצמו לא נרכש דרך האתר. על מי שרכש (או שנרכש עבורו) אמצעי תקף דרך צד שלישי (כגון: מעביד, מועדון לקוחות) עשויים לחול תנאי שימוש שונים מכח ההסכם בין פרי פיט לאותו צד שלישי, ועל המנוי להתעדכן עם הצד השלישי אשר רכש עבורו את האמצעי התקף מה הם אותם תנאים.

 

5. השימוש באמצעי התקף של פרי פיט הינו אישי ובלתי ניתן להעברה. האמצעי התקף מיועד לשימוש הוגן, ובהתאם להוראות תקנון זה. שימוש בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה עלול לגרור אחריו סנקציות, כמפורט בתקנון זה.

 

6. במידה והנך עושה שימוש ביישומון, הרי שבנוסף לתנאי שימוש אלה, יחולו על השימוש שאתה עושה במוצרים גם תנאי השימוש ביישומון, אותם ניתן לקרוא באפליקציה עצמה או בכתובת www.freefit.co.il

 

 

הגדרות


7. בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, זולת אם הגיון הדברים או הקשרם מחייבים אחרת:

 

7.1.   

"אורח"

-

מי אשר הוזמן לבצע אימון במרכז על ידי מנוי.

 

7.2.   

"אימון יחידני"

-

כניסה אחת ביום ועד 4 כניסות שבועיות. סה"כ 16 כניסות בחודש. מתוכם, 8 כניסות למועדוני סטודיו. רשימת המועדונים השונים במתקני המרכז, אלא אם צוין אחרת במפורש במסלול המנוי הרלוונטי, ברשימת מרכזי ההסדר המתפרסמת על ידי פרי פיט מעת לעת באתר פרי פיט או בהודעות דואר אלקטרוני או מסרונים שתשלח פרי פיט למנויי הלקוח.

 

7.3.   

"אמצעי נטען"

-

מוצר אשר המנוי טוען אותו בסכום כספי מסויים, ואשר מאפשר ניצול הסכום הכספי הצבור בו לשם כניסה למרכזים שונים, תוך ניכוי מחירה של כל כניסה, כפי שיהיה מעת לעת, מהסכום הטעון באמצעי הנטען.

 

7.4.   

"אמצעי תקף"

-

היישומון או כל אמצעי אחר שתנפיק פרי פיט מעת לעת על מנת לאפשר למנויים כניסה ושימוש במרכזים, כל עוד הוא בתוקף (ובמקרה של אמצעי נטען – גם כל עוד קיימת בו יתרת זכות למנוי), ואשר לא בוטל או פקע מסיבה כלשהי.

 

7.5.   

"היישומון"

-

יישומון פרי פיט, כפי שיעודכן מעת לעת, אשר באמצעותו יוכלו מנויי פרי פיט לממש את זכותם להיכנס ולהשתמש במרכזים.

 

7.6.   

"מנוי"

-

לקוח הרשום אצל פרי-פיט - Move, אשר שילם ו/או משלם ו/או אשר שולם עבורו ל-פרי-פיט - Move, והמחזיק באמצעי תקף.

 

7.7.   

"מרכז"

-

כל אחד ממרכזי הכושר, הספורט והנופש, עמם תהיה לפרי פיט, מעת לעת, התקשרות למתן שירותי אימון ושימוש עבור לקוחות פרי פיט. רשימת המרכזים מופיעה ביישומון ובאתר. פרי-פיט - Move תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף ו/או לגרוע מרכז מתוך רשימת המרכזים.

 

7.8.   

"עסקה"

-

רכישת אימון יחידני מהמרכז על ידי מנוי באמצעות אמצעי תקף.

 

 

 

כללי


8. זכאות המנוי לקבלת השירותים באמצעות אמצעי תקף כפופה, בין היתר, לעמידתו המלאה של המנוי בתנאים המפורטים בתקנון זה. המנוי נדרש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינו לבין פרי-פיט - Move. עצם הסכמת המנוי לתנאי ההתקשרות עם פרי פיט, טלפונית או בכל דרך אחרת, מהווה הודעה מצד המנוי כי קרא הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.

 

9. חרגה פרי-פיט - Move מהוראות תקנון זה או לא נקטה בפעולה כלשהי חרף הפרת תקנון זה על ידי המנוי ו/או הגולש, במקרה מסויים או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא , ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר. הרישומים במחשבי פרי-פיט - Move בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או השימוש בהם ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או מערכת המחשב של פרי-פיט - Move יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

 

10. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים.

 

אופן יישום ההסכם כלפי מנויים


11. מנוי יוכל לעשות שימוש באמצעי תקף מייד במועד בו יקבל את האמצעי התקף לידיו. תוקף אמצעי תקף שהוא מנוי לתקופה קצובה הינו למשך התקופה עבורה נרכש, אלא אם נקבע בכתב אחרת בין הצדדים ו/או אם תוקפו של האמצעי התקף הוארך בהסכמת פרי-פיט - Move בכתב. אמצעי נטען יהיה בתוקף, למשך 5 שנים ממועד טעינתו האחרונה או עד ניצול מלוא הסכום הטעון באותו אמצעי נטען, לפי המוקדם מבין השניים. פקע תוקפו של אמצעי תקף, לא יוכל הלקוח לעשות בו עוד שימוש. לקוח לא יהיה זכאי לזיכוי בגין יתרת זכות כלשהי שנותרה באמצעי שלו עם פקיעתו, ולא תהיה לו כל טענה בהקשר זה.

 

12. האמצעי התקף הינו אישי, ולמעט מקום בו הסכימה לכך פרי פיט במפורש, הוא אינו ניתן למכירה, העברה, שימוש משותף או המחאה בדרך כלשהי. כל נסיון להעבירו/או לחלוק את האמצעי התקף ו/או את השימוש בו לאחר עלול לגרום לביטולו המיידי של האמצעי התקף.

 

13. מנוי אשר יגיע למרכז, יציג אמצעי תקף, ולאחר בדיקת האמצעי התקף ואימותו יורשה להיכנס למרכז לשם שימוש במתקניו. בכל מקרה של ספק ו/או אי בהירות בקשר עם ההליך הנ"ל יצור נציג המרכז קשר עם שירות הלקוחות של פרי-פיט - Move וינהג לפי הוראותיו.

 

14. תשומת ליבך מופנית לכך ש:

 

14.1. רשימת המרכזים היא דינאמית, ופרי פיט מעדכנת אותה ואת מחירי הכניסה מעת לעת. פרי פיט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגרוע ו/או להוסיף מרכזים מרשימת המכרזים. הרשימה המחייבת את פרי פיט היא זו המתפרסמת לעניין זה באתר (להלן: "רשימת המרכזים") והנך מוזמן לעיין בה מעת לעת.

 

14.2. במידה ורכשת את האמצעי התקף דרך ו/או בקשר עם התקשרות של פרי פיט עם צד שלישי (כגון מעסיק, מועדון לקוחות, מועדון חברים וכו') הרי שיתכן שעל השימוש שתוכל לעשות באמצעי התקף יחולו הגבלות ו/או הטבות שונות מאלה המתפרסמות באתר פרי פיט, ובכלל זה יתכן והאמצעי התקף שרכשת מוגבל במספר השימושים שניתן לעשות בו, תדירותם ו/או המרכזים מהם אתה זכאי לרכוש שירותים ו/או מוצרים.

 

15. בכפוף למגבלות המפורטות לעיל ולהלן בתקנון זה, מנוי יוכל להיכנס לכל אחד מן המרכזים ולעשות שימוש במתקניו, בשעות וימי הפעילות של אותו מרכז, אלא אם צוין אחרת במפורש בכרטיס המרכז באתר פרי פיט או בהודעות דואר אלקטרוני או מסרונים שתשלח פרי פיט למנוי. מודגש כי אלא אם צויין מפורשות אחרת, המנוי לא יהיה זכאי לשירותים מיוחדים הניתנים במרכז כגון אימון אישי, בניית תוכנית אימונים, רכישת מוצרים או אחסון.

 

16. שימו לב כי חלק מן האמצעים התקפים מאפשרים למנוי כניסה אחת למרכז אחד ביום. במידה ולא ידוע לך האם האמצעי התקף שברשותך מאפשר זאת, אנא צורך קשר עם שירות הלקוחות של פרי פיט.

 

17. בנוסף, במרכזים מסויימים ו/או בקשר עם שירותים ו/או מוצרים מסויימים קיימות מגבלות לתדירות השימוש ו/או הרכישה ו/או מספר השימושים המותר בשירות ו/או מוצר מסויים לאורך תקופה מסויימת (לדוגמא – בחלק מן המרכזים מוגבל השימוש לשמונה כניסות לכל חודש). מגבלות אלה מופיעות ומתעדכנות מעת לעת ברשימת המרכזים.

 

18. המרכז לא יגבה מהמנוי את עלות האימון, במישרין ו/או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, והתשלום יתבצע אך ורק בין פרי-פיט - Move לבין המרכז.

 

19.  המרכז לא יבצע עסקה באמצעי שאינו תקף, או באמצעי לגביו יש למרכז ידיעה, או חשש, כי אינו תקף או שנעשה בו שימוש על ידי מי שאינו מורשה או שלא על פי תנאי תקנון זה. המרכז ידווח מיידית ל-פרי-פיט - Move על כל ניסיון לבצע עסקה מעין אלו.

 

20. מנוי אשר רכש אמצעי נטען ואשר תנאי המנוי שלו מאפשרים זאת, רשאי להזמין באמצעות אמצעי תקף אורח לכניסה למרכז. זכות זו מוגבלת אך ורק לבריכות קיץ, ובתנאי שהאורח הוא בן זוגו של המנוי ו/או ילדיהם עד גיל 18, ובכפוף לכך שהתקשרות פרי פיט עם המרכז מאפשרת זאת. מובהר בזאת כי תנאי לכניסתו של האורח ושימוש במתקנים על ידו הינו אישורו כי קרא והבין תקנון זה והוראותיו מקובלות עליו, ובאחריות המנוי לוודא כי האורח קרא תקנון זה ואישר אותו. כניסת האורח מותנית בכניסת המנוי למרכז באותו מעמד, ובכך שהמנוי ישלם באמצעות אמצעי תקף עבור השימוש של האורח ועבור השימוש של המנוי עצמו. המנוי מחוייב להישאר בתחומי מכון הכושר כל עוד האורח מצוי במרכז.

 

21. שימוש בחלק מן השירותים המוצעים על ידי המרכזים מותנה בחתימת טופס הצהרת בריאות בהתאם לדרישות הדין ו/או לדרישות המרכזים השונים. בכניסה הראשונה לאפליקציה יתבקש המנוי למלא באופן מקוון הצהרת בריאות בהתאם לדין. לא ניתן לעשות שימוש באפליקציה ללא מילוי ואישור הצהרת הבריאות. כמו כן, כל ספק רשאי לדרוש מן המנוי לחתום על הצהרת בריאות פרטנית. יתכן ובהתאם לדין מצבו הבריאותי של המנוי, כפי שיתאר אותו בהצהרת הבריאות, יחייב אותו להמציא אישורים נוספים. כמו כן, יתכן ועקב מצבו הבריאותי של המנוי הוא לא יוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידי המרכזים ללקוחות פרי פיט (חלקם או כולם). מובהר כי נסיבות כאלה אינן בשליטתה של פרי פיט, ופרי פיט אינה אחראית במקרה כזה לכל הפסד, נזק או עוגמת נפש אשר יגרמו למנוי. ככל שבסמוך לאחר רכישת המוצר על ידי המנוי יתברר כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו לעשות שימוש בשירותיהם של כל המרכזים, תשיב פרי פיט למנוי את כספו, בתנאי שלא נעשה על ידו כל שימוש שהוא באמצעי התקף.

 

22. ידוע למנוי כי יתכן וחלק מן המרכזים ידרשו ממנו להציג תעודה מזהה בעת השימוש באמצעי תקף.

 

23.  במרכזים המאפשרים למנויים כניסה לחוגים, הרי שבחוגים והפעלות אשר הרישום אליהם הוא על בסיס מקום פנוי, מותנית השתתפות מנוי בקיומו של מקום פנוי במועד בו מבקש המנוי להירשם לאותו חוג או לאותה הפעלה.

 

24.  ידוע למנוי כי הוא נדרש להתנהג במרכזים בהתאם לתקנוני המרכזים, הוראותיהם והנחיותיהם, בהתאם לדין, בצורה הולמת ובדרך ארץ. בכל מקרה בו מנוי לא יתנהג במרכזים בהתאם לאמור לעיל ו/או יתנהג באלימות פיזית ו/או מילולית ו/או בדרך פוגענית אחרת, הרי שפרי פיט תהיה רשאית, לאחר בירור המקרה, לחסום את הכניסה לאותו מנוי לאותו מרכז ו/או למרכזים מסויימים ו/או לבטל את האמצעי התקף של אותו מנוי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרי פיט.

 

25. מנוי אשר נכנס למרכז וחייב את האמצעי התקף שברשותו, רשאי בתוך 10 הדקות שלאחר כניסתו למרכז לחזור בו ולבטל את כניסתו. ביטול כניסה יתבצע על דרך של ביטול העסקה בקבלת המרכז ומתן אישור בכתב על כך ללקוח.

 

26. ידוע למנוי כי היישומון תקף אך ורק ביחס למכשיר הטלפון הראשון עליו הותקן. ככל שהמנוי  יבקש להעביר את היישומון למכשיר אחר, הוא יצטרך לעשות זאת ישירות מול פרי פיט ובתיאום עימה.

 

27.  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ביחס לפקיעתו של אמצעי תקף, תנאי להיותו של היישומון או כל אמצעי אחר בתוקף הוא קיומו של אחד מאלה: (א) באמצעי המשולם בתשלום שוטף – שולמו בגינו כל התשלומים השוטפים; (ג) באמצעי נטען – קיומה של יתרת זכות לזכותו של המנוי.

 

 

שימוש הוגן וסנקציות בגין תרמית


28. השימוש באמצעי פרי פיט הינו אישי, ומיועד לאדם הרשום כבעל האמצעי התקף. אמצעי פרי פיט נועד לאפשר למנוי שימוש בשירותי כושר, ספורט ובריאות מגוונים בפרישה ארצית, אך הוא כפוף לשימוש הוגן, בהתאם להוראות תקנון זה והדין.

 

29.  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הרי שמובהר כי:

 

29.1.  חל איסור מוחלט להעביר את האמצעי התקף לאחר, לאפשר לאחר לעשות שימוש בו, או לחלוק את השימוש בו עם אחר או אחרים;

 

29.2. השימוש במנוי הוא אך ורק לרכישת אימונים יחידניים, כמוגדר בתקנון זה. יש להשתמש באמצעי התקף לכניסה אחת כנגד אימון יחידני אחד. אין לרשום כניסה באמצעי התקף מבלי לבצע בפועל אימון יחידני כנגדה באותו היום.

 

29.3.  אין לרשום יותר מכניסה אחת כנגד אימון יחידני אחד.

 

29.4.  אין לרשום כניסה באמצעי התקף מבלי לבצע אימון יחידני באותו יום.

 

29.5.  חל איסור מוחלט לרכוש באמצעות האמצעי התקף מוצרים ו/או שירותים אשר אינם נכללים במנוי בהתאם לתקנון זה ו/או בהתאם לפרסומי פרי פיט כפי שיהיו מעת לעת. 

 

29.6.  יש לחייב תמיד את האמצעי התקף בכניסה לפני ביצוע האימון היחידני. אין לחייב אמצעי תקף באופן רטרואקטיבי בגין אימון יחידני אשר בוצע לפני כן.

 

30. במקרה בו מנוי יעשה באמצעי שברשותו שימוש שלא על פי הוראות תקנון זה תהא פרי פיט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות מכח הדין ו/או על פי כל הסכם:

 

30.1.  לחסום לתקופה קצובה ו/או לבטל את האמצעי התקף של אותו מנוי;

 

30.2. לקנוס את המנוי בסכום בשיעור של עלות חודשית למנוי בגין כל הפרה ו/או בסכום של 300 ₪ לכל הפרה באמצעי נטען.

 

31.  ניתן לבטל אימון יחידני או שיעור אשר הוזמן באמצעות האמצעי התקף, במועד הקבוע בתקנונו של כל מרכז. במקרה בו המנוי הזמין כניסה יחידנית או שיעור אך לא הגיע אליו ו/או לא ביטל אותו בזמן, תשלח אליו התראה בסמס/ מייל/ נוטיפיקציה. החל מההתראה השנייה תהיה פרי-פיט - Move זכאית לגבות מן המנוי את עלות הכניסה של הכניסה היחידנית ו/או השיעור כאמור, גם אם לא המנוי לא השתתף בו בפועל. הגביה תעשה באמצעות כרטיס האשראי של המנוי, או בכל דרך אחרת שתמצא פרי פיט לנכון. במקרה בו מקרים של אי הגעה ו/או ביטול לא במועד יחזרו על עצמם בתדירות ו/או במספר לא סבירים (לפי שיקול דעתה של פרי פיט), הרי שפרי פיט תהיה זכאית לחסום ו/או לבטל את המנוי.

 

ביטול מנוי והקפאה


32. בקשה לביטול מנוי או הקפאתו ניתן למסור דרך מוקד השירות של פרי פיט במספר 033730030 או דרך כתובת הדואר האלקטרוני של מוקד השירות:  office@freefit.co.il.

 

33. מנוי אשר רכש אמצעי תקף והודיע על כך בכתב תוך שבועיים מיום רכישת המנוי – יבוטל האמצעי התקף של אותו מנוי באופן מיידי ובחיוב של דמי ביטול בסך 100 ₪, בצירוף עמלת אשראי, ככל ששולמה על ידי פרי פיט. במידה והמנוי הינו אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות והוא מבקש לבטל את המסלול כאמור – עליו לציין זאת בפני המוקד בעת בקשת הביטול.

 

34.  אמצעי נטען אינו ניתן לביטול לאחר שבועיים ממועד רכישתו.

 

35.  ניתן לבטל אמצעי תקף אשר אינו אמצעי נטען גם לאחר שבועיים ממועד רכישתו, וזאת בהודעה של חודש מראש (מועד הביטול של המנוי יהיה חודש מן המועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל פרי פיט).

 

36.  ביטול של אמצעי תקף אשר אינו אמצעי נטען לאחר שבועיים ממועד רכישת המנוי יחוייב, בנוסף לדמי המנוי לתקופה בה היה האמצעי התקף בתוקף, בדמי ביטול כדלקמן:

 

36.1.  במהלך השליש הראשון לתקופת המנוי - מכפלת מספר החודשים ממועד רכישת האמצעי התקף ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי אך לא יותר מ-25% מהמחיר השנתי של האמצעי התקף.

36.2.  בשליש השני לתקופת המנוי - מכפלת מספר החודשים ממועד רכישת המסלול ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי אך לא יותר מ-20% מהמחיר השנתי של האמצעי התקף.

 

36.3.  בשליש השלישי לתקופת המנוי - מכפלת מספר החודשים ממועד רכישת המסלול ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי אך לא יורת מ-17% מהמחיר השנתי של האמצעי התקף.

 

37.  דמי הביטול לא יעלו על יתרת התשלום עבור המסלול השנתי.

 

38.  המחיר החודשי במסלול חלופי הוא כפי שיובא לידיעת המנוי בעת רכישת המנוי, ובהעדר קביעה כזו, כפי שיקבע על ידי פרי פיט מעת לעת.

 

39.  פרי פיט מאפשרת ללקוחותיה לרכוש, תמורת תוספת תשלום, אפשרות לבטל את המנוי בכל עת בהודעה בכתב לפרי פיט. הודעה שתימסר עד ליום ה-15 בחודש תסיים את המנוי בסוף אותו חודש קלנדארי. הודעה שתינתן לאחר היום ה-15 בחודש תסיים את המנוי בתום החודש הקלנדרי שלאחר מכן.

 

40.  פרי פיט מאפשרת למנויים להקפיא את המנוי למשך תקופה מצטברת של עד 30 ימים בשנה. כל תקופת הקפאה לא תפחת מעשרה ימי הקפאה בכל פעם.

 

41.  ניתן להקפיא מנוי אף לתקופה העולה על 30 ימים במצטבר בשנה, וזאת בעלות של 100 ₪ לכל 30 ימי הקפאה נוספים או חלק מהם.

 

42.  תשומת ליבך כי הקפאה מאריכה את תוקף המנוי בלבד ולא משנה את החיובים החודשיים (החיובים ימשיכו להיות מחוייבים מידי חודש, גם בתקופת ההקפאה, עד לתשלום מלוא מחיר האמצעי התקף, אך לא יבוצעו חיובים מעבר לכך במהלך תקופת הארכת האמצעי התקף עקב ההקפאה).

 

 

הגבלת אחריות


43.  מובהר כי פרי-פיט - Move מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק. פרי-פיט - Move אינה גורם מקצועי בתחום הכושר ו/או הבריאות ו/או הספורט, והיא אינה מספקת כל שירות ו/או ייעוץ ו/או מוצר בתחומים אלה. פרי-פיט - Move, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה (להלן: "הגורמים הקשורים") לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום אשר יגרמו למנוי ו/או ללקוח ו/או לאורח ו/או לגולש ו/או למי מטעמם בקשר עם שירות ו/או מוצר שירכשו ו/או יקבלו באמצעות אמצעי אשר הופק על ידי פרי-פיט - Move ו/או בקשר עם גלישתם ו/או כל שימוש אחר באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרי-פיט - Move לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של המרכז ו/או מי מטעמו. הנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פרי-פיט - Move ו/או כנגד מי מהגורמים הקשורים בקשר לכל דבר ועניין הקשור במרכזים ו/או בשימוש שעשית ו/או שעשו אורחיך ו/או מי מטעמכם בשירותים ו/או במוצרים שנרכשו באמצעות האמצעי אשר העמידה פרי-פיט - Move לצורך כך.

 

44. היה ולמנוי תהיה טענה כלשהי בקשר עם כל עניין ועניין המצויים באחריות המרכז ובמסגרת השירותים שהמרכז מעניק ברגיל, הוא יעביר את התלונה לפרי-פיט - Move. פרי-פיט - Move תעביר את התלונה לתגובת המרכז ולאחר תגובתו תכריע פרי-פיט - Move באשר לתוצאות הבדיקה שערכה. מובהר בזאת כי פרי-פיט - Move אינה אחראית באופן כלשהו לכל מעשה ו/או מחדל של המרכז ו/או מי מטעמו. במקרה ו-פרי-פיט - Move מצאה כי תלונתו של המנוי מוצדקת, הרי שהסעד היחיד והבלעדי של אותו מנוי בגין אותה תלונה כלפי פרי-פיט - Move יהיה זיכוי האמצעי התקף של אותו מנוי בסכום בו חוייב האמצעי התקף באותה הפעם שבגינה הוגשה התלונה (ככל שחוייב).

 

45.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי פרי-פיט - Move ו/או הגורמים הקשורים לא יהיו אחראים כלפי המנוי ו/או הלקוח ו/או אורח ו/או מי מטעמם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם האמצעי התקף והשימוש בו, לרבות שימוש במרכזים ו/או מוצרים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האמצעי התקף ו/או בקשר עם האתר ו/או הגלישה בו ו/או השימוש בו.

 

46.  בכל מקרה בו יקבע כי פרי-פיט - Move ו/או מי מהן הגורמים הקשורים אחראים כלפי המנוי ו/או הלקוח ו/או האורח ו/או מי מטעמם לכל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה הקשורים באמצעי שסיפקה פרי-פיט - Move ו/או השימוש בו ו/או השירותים ו/או המוצרים אשר ירכשו באמצעותו ו/או באתר ו/או בשימוש בו ו/או בגלישה בו, הרי שאחריותם הכוללת של פרי-פיט - Move והגורמים הקשורים מוגבלת לסכום הכולל ששילם הלקוח עבור האמצעי התקף בעת רכישתו.

 

47.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי פרי-פיט - Move אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם הביטוחים שרוכשים המרכזים עבור המשתמשים במתקניהם ועבור הרשיונות שם מחזיקים. כל ביטוח ו/או רשיון כזה מצוי באחריות המרכז בלבד, ובאחריות המנוי לברר את הפרטים הקשורים בביטוח ו/או רשיון כזה בטרם תחילת האימון.

 

48. האתר יכול שיכלול, מעת לעת, פרסומים ותכנים של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהאחריות הבלעדית לתכנים ופרסומים כאמור חלה על המפרסם אותם, ולפרי-פיט - Move- לא תהיה כל אחריות בגינם.

 

מדיניות פרטיות


49. לשם קבלת אמצעי תקף יתבקש הלקוח למסור פרטים שונים. כמו כן, יתכן ו-פרי-פיט - Move תבקש מן הגולשים למסור פרטים שונים (להלן: "הפרטים המזהים"). ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא יוכל המנוי להשתמש בשירותי פרי-פיט - Move. על המנוי ו/או הגולש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. המנוי מתחייב לעדכן את פרי-פיט - Move בתוך זמן סביר על כל עדכון בפרטים המזהים. מובהר כי פרי-פיט - Move רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על המנוי בלבד.

 

50. היה ובקשר עם האתר ו/או השירותים שהוא מקבל מ-פרי-פיט - Move יקבל המנוי ו/או הגולש סיסמא (להלן: "הסיסמא"), הרי שהוא מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא:

 

50.1.  אין לגלות את הסיסמא לאחר. הגולש ו/או המנוי נדרש לשמור את הסיסמא במקום חסוי ומאובטח אשר ימנע, באופן סביר, את גילויה על ידי אחרים. אין לרשום את הסיסמא בהודעת דואר אלקטרוני כלשהי.

 

50.2.  על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.

 

50.3.  הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם המנוי, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה במילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

 

51.  הגולש ו/או המנוי מתבקש להודיע ל-פרי-פיט - Move באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו ו/או בסיסמא.

 

52.  פרי-פיט - Move שומרת על זכותה להשהות אמצעי תקף של מנוי ו/או חשבון לקוח ולהתנות את סיום ההשהיה בהצגת הוכחות מצד המנוי כי ביצירת חשבון הלקוח ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.

 

53.  המנוי ו/או הגולש מאשר לפרי-פיט - Move- לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המנוי ו/או הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון.

 

54. עם רכישת המנוי ו/או הפעלת היישומון, הרי שהמנוי מסכים כי פרי פיט תשלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר דיוורים מטעמה (לרבות דברי פרסומת) הקשורים בשירותים והמוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה.

 

55.  המידע שימסור הגולש ו/או המנוי יישמר במאגר המידע של פרי-פיט - Move והשימוש בו ייעשה על פי דין ועל פי התקנון, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר למנוי להשתמש באתר, כדי לזהותו בכניסותיו לאתר, כדי לשפר את תכני האתר, לצרכי מידע סטטיסטי, כדי לאפשר למנוי בחירת שירותים לפי העדפותיו, כדי לשלוח למנוי בדואר אלקטרוני מידע הנוגע למוצרי ושירותי פרי-פיט - Move, כמו גם מידע פרסומי אודות מוצרים ושירותים אחרים (אם יודיע המנוי על סירובו לכך – לא יימסרו פרטיו למפרסמים אחרים), ליצירת קשר של פרי-פיט - Move אל המנוי בעת הצורך, לצרכי ניתוח, בקרה, ומסירת מידע סטטיסטי לאחרים, מידע שלא יזהה את המנוי, לתפעולו התקין של האתר או לכל מטרה אחרת שבתקנון.


56.  פרי-פיט - Move לא תעביר את הפרטים המזהים אודות המנוי לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:

 

56.1.  קיימת חובה בדין להעביר את הפרטים המזהים לצד שלישי.

 

56.2.  לשם גביית כספים המגיעים ל-פרי-פיט - Move מהמנוי.

 

56.3.  אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט - Move או מי מטעמה.

 

 56.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המנוי לבין פרי-פיט - Move.

 

56.5.  אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט - Move או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות פרי-פיט - Move.

 

56.6.  אם המנוי נתן את הסכמתו על פי הדין לכך.

 

57.  פרי-פיט - Move שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מן הגולשים באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלהם, הרגלי הגלישה שלהם, שירותים שרכשו, שירותים בהם הביעו עניין, עמודים בהם צפו, הצעות שעניינו אותם, וכל מידע אחר (להלן: "הרגלי צריכה"), לרבות בדרך של שימוש ב COOKIES.

 

58.  עוגיות

 

עוגיה (cookie) היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מחשב המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה שלך. אם הדפדפן שלך מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לנו לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המחשב שלך.

 

כיצד אנחנו משתמשים בעוגיות?

 

שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשאתה מבקר באתר שלנו, אם הדפדפן שלך מאפשר קבלת עוגיות, אנחנו שולחים עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המחשב שלך. באמצעותה שימוש בעוגיות אנחנו יכולים לעקוב מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלותך באתר שלנו. העוגיות עוזרות לנו ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים אותך יותר ומה התוכן שבו אתה צופה באתר כשאתה גולש בו. כשתבקר באתר שלנו שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים שלנו בהתאם להעדפותיך. אנחנו יכולים להשתמש בעוגיות כדי: לבחון כמה פעמים ביקרת באתר שלנו; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק לך תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך והיסטוריית הגלישה שלך באתר. שים לב לכך שאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות של צדדים שלישיים מוכרים, עליהם אנחנו סומכים, כגון פייסבוק, טוויטר, גוגל וכו'.

 

במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. אם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותו התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלול לפעול על גבי המחשב שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.

 

59.  הרגלי הצריכה ישמשו את פרי-פיט - Move (בין היתר) בכניסות הבאות של הגולש לאתר וכן יאפשרו לפרי-פיט - Move- להציע לגולשים ו/או ללקוחות הצעות ומבצעים ממוקדים.

 

60.  בנוסף, פרי-פיט - Move רשאית להשתמש בפרטים המזהים ו/או בהרגלי הצריכה ו/או בכל מידע שייאגר אודות הגולש ו/או הלקוח לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי (להלן: "המידע הסטטיסטי").

 

61.  פרי-פיט - Move תהא רשאית למסור את המידע הסטטיסטי וכן את הרגלי הצריכה לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל הגולש ו/או הלקוח אישית או מזהים אותו באופן אישי.

 

62.  פרי-פיט - Move מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים מסחרית ומקובלים בענף, על מנת לשמור על סודיות הפרטים המזהים ולאבטח את המידע הנשמר באתר האינטרנט ובשרתי פרי-פיט - Move. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות פרי-פיט - Move להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות פרטים מזהים- או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרי-פיט - Move ו/או מי מטעמה.

 

 

קנין רוחני ותכני גולשים


63. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של פרי-פיט - Move ו /או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור , לפרי-פיט - Move- זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /מנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

64.  מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "freefit" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של פרי-פיט - Move בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

65.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פרי-פיט - Move מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

 

66.  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של פרי-פיט - Move מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שהעתקת נתונים באופן שיטתי מן האתר (בין באופן אוטומטי ובין באופן ידני) אסורה בהחלט.

 

67.  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של פרי-פיט - Move מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

68.  ככל שהאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי גולשים, הרי שהגולש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. גולש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את פרי-פיט - Move מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לפרי-פיט - Move- בקשר עם התוכן שהעלה. פרי-פיט - Move רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי גולשים ו/או מפרסמים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

 

69. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

 

70.  פרי-פיט - Move רשאית לאפשר לגולשים להזין לאתר מידע, כגון ביקורת, בנוגע לספקי שירות כגון למרכזי כושר. הגולש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של פרי-פיט - Move, ובכלל זה את פרטי הגולש.

 

71.  הגולש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.

 

72.  היה וגולש סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו גולש (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לפרי-פיט - Move- בכתב (בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. פרי-פיט - Move תהא רשאית לערוך בירור של טענות הגולש בקשר עם התוכן המפר. היה ו-פרי-פיט - Move הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי לגולש הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד פרי-פיט - Move ו/או מי מטעמה.

 

73.  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

הוראות נוספות


74.  פרי-פיט - Move שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה.

 

75. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או שירותי פרי-פיט - Move ו/או שירותי ו/או מוצרי מכוני הכושר יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

76.  פרי-פיט - Move שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות לקוח ו/או למנוע מגולש כניסה לאתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. פרי-פיט - Move רשאית להפסיק את התקשרותה עם הלקוח ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כלקוח, על סיום המנוי שלו ועל סיום ההתקשרות עימו.

 

77. במקרה של לקוח המתקשר עם פרי-פיט - Move באמצעות האתר, הרי שסימון X על טופס ההצטרפות ומסירת פרטי כרטיס אשראי, יהווה חתימה של הלקוח על תנאי ההתקשרות ועל תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

78. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה ו/או מהוראות על פי דין, תהא פרי-פיט - Move רשאית למנוע מהלקוח לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם המנוי עשה שימוש בשירותים ו/או באתר שימוש בלתי חוקי, או המאפשר, מקל, מסייע או מעודד ביצועו של מעשה כזה; (ב) אם הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים; (ג) אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט - Move- או בצדדים שלישיים כלשהם; (ד) אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט - Move או מי מטעמה; (ה) אם הלקוח נמנע מלשלם עבור שירותים שרכש מפרי-פיט - Move-, בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל דרך אחרת; (ו) אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (ז) אם הלקוח הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל ו-(ח) אם הלקוח העביר את זכויותיו, באופן זמני או קבוע, לאחר.

 

79. המנוי ישלם לפרי-פיט - Move- לפי דרישתה כל סכום המגיע לה על פי תנאי ההתקשרות עבור השירותים אותם צרך המנוי. המנוי מאשר לפרי-פיט - Move- לחייב את כרטיס האשראי שלו, שפרטיו הועברו לה.

 

80. המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי פרי-פיט - Move כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך לפרי-פיט - Move- מיד לאחר ביטולו או תפוגתו כאמור.

 

81.  דו"ח פעילות מנוי ממוחשב שבמערכת פרי-פיט - Move, ו/או חשבוניות אלקטרוניות ששלחה פרי-פיט - Move למנוי, יהוו ראיה חלוטה לביצועה של כל עסקה ועסקה, ולא תתקבל הכחשת עסקה, או טענה על כשל תמורה, בניגוד לכך.

 

82. המנוי חייב להודיע ל-פרי-פיט - Move על הפסקת השימוש בכרטיס פרי-פיט - Move, לרבות במצבים של אבדן או גניבת הכרטיס, ו-פרי-פיט - Move תבטל את כרטיסו בתוך שני ימי עבודה. לא הודיע המנוי – ימשיך להיות מחויב בגין כל שימוש בכרטיס, ולא תישמע טענתו כי לא הוא השתמש בכרטיס.

 

83.  בכל מקרה שחברת כרטיס האשראי של המנוי תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים נוספים.

 

84.  קבלות וחשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו בדוא"ל.

 

 

x
This website is using cookies. More info That's Fine