כתובת
* טלפון
איש קשר
סלולארי
דוא"ל

s

תקנון אתר פרי-פיט בע"מ

תקנון
מבוא
1. תקנון זה (להלן: "התקנון") כולל את ההסכם שבין גולשי אתר פרי-פיט, המתנהל תחת שם המתחם www.freefit.co.il או תחת כל שם מתחם אחר (להלן: "האתר") והן את ההסכם ותנאי השימוש בין המשתמש במוצרים הנמכרים ו/או המשווקים על ידי פרי-פיט בע"מ (להלן: "פרי-פיט") ו/או מטעמה, בין במסגרת האתר ובין שלא במסגרת האתר.
2. במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו וכן לחדול מכל שימוש באיזה ממוצרי פרי פיט, ככל שיש בידיך מוצר כלשהו. המשך גלישה באתר או שימוש במוצר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.
3 פרי-פיט שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין פרי-פיט לגולשים באתר ו/או ללקוח יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
4 מוצרי פרי פיט מיועדים לאפשר למנויים כניסה ושימוש במרכזים כנגד הצגת אמצעי תקף. האתר מציג חלק מן המוצרים המשווקים על ידי פרי פיט, וניתן לרכוש אותם בדרכים המפורטות באתר ו/או בערוצי השיווק השונים של פרי פיט. הוראותיו הרלוונטיות של תקנון זה יחולו על כל שימוש באיזה ממוצרי פרי פיט, למרות שהמוצר עצמו לא נרכש דרך האתר. על מי שרכש (או שנרכש עבורו) אמצעי תקף דרך צד שלישי (כגון: מעביד, מועדון לקוחות) עשויים לחול תנאי שימוש שונים מכח ההסכם בין פרי פיט לאותו צד שלישי, ועל המנוי להתעדכן עם הצד השלישי אשר רכש עבורו את האמצעי התקף מה הם אותם תנאים.
5 במידה והנך עושה שימוש ביישומון, הרי שבנוסף לתנאי שימוש אלה, יחולו על השימוש שאתה עושה במוצרים גם תנאי השימוש ביישומון, אותם ניתן לקרוא באפליקציה עצמה או בכתובת www.freefit.co.il
הגדרות
6.

בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, זולת אם הגיון הדברים או הקשרם מחייבים אחרת:

6.1. "אורח" – מי אשר הוזמן לבצע אימון במכון הסדר על ידי מנוי.
6.2. "אימון יחידני" – לקוחות של המרכז, הרשומים ו/או משלמים ו/או מתאמנים במרכז הכושר, שלא נרשמו באמצעות פרי-פיט ואינם לקוחות פרי-פיט.
6.3. "אמצעי נטען" – מוצר אשר המנוי טוען אותו בסכום כספי מסויים, ואשר מאפשר ניצול הסכום הכספי הצבור בו לשם כניסה למרכזים שונים, תוך ניכוי מחירה של כל כניסה מהסכום הטעון באמצעי הנטען.
6.4. "אמצעי תקף" – היישומון או כל אמצעי אחר שתנפיק פרי פיט מעת לעת על מנת לאפשר למנויים כניסה ושימוש במרכזים, כל עוד הוא בתוקף (ובמקרה של אמצעי נטען – כל עוד קיימת בו יתרת זכות למנוי), ואשר לא בוטל או פקע מסיבה כלשהי.
6.5. "היישומון" – יישומון פרי פיט, כפי שיעודכן מעת לעת, אשר באמצעותו יוכלו מנויי פרי פיט לממש את זכותם להיכנס ולהשתמש במרכזים.
6.6. "מנוי" – לקוח הרשום אצל פרי-פיט, אשר שילם ו/או משלם ו/או אשר שולם עבורו לפרי-פיט והמחזיק באמצעי תקף.
6.7. "מרכז" – כל אחד ממרכזי הכושר, הספורט והנופש, עמם תהיה לפרי פיט, מעת לעת, התקשרות למתן שירותי אימון ושימוש עבור לקוחות פרי פיט. רשימת המרכזים מופיעה ביישומון ובאתר. פרי-פיט תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף ו/או לגרוע מרכז מתוך רשימת המרכזים.
6.8. "עסקה" – רכישת מוצרים ו/או שירותים מהמרכז על ידי מורשה באמצעות אמצעי תקף.
כללי
7. זכאות המנוי לקבלת השירותים באמצעות אמצעי תקף כפופה, בין היתר, לעמידתו המלאה של המנוי בתנאים המפורטים בתקנון זה. המנוי נדרש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינו לבין פרי-פיט. עצם הסכמת המנוי לתנאי ההתקשרות עם פרי פיט, טלפונית או בכל דרך אחרת, מהווה הודעה מצד המנוי כי קרא הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.
8. חרגה פרי-פיט מהוראות תקנון זה או לא נקטה בפעולה כלשהי חרף הפרת תקנון זה על ידי המנוי ו/או הגולש, במקרה מסויים או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא , ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר. הרישומים במחשבי פרי-פיט בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או השימוש בהם ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או מערכת המחשב של פרי-פיט יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
9. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים.
אופן יישום ההסכם כלפי מנויי פרי-פיט
10. חבר פרי-פיט יוכל לעשות שימוש באמצעי תקף מייד במועד בו יקבל את האמצעי התקף לידיו. תוקף אמצעי תקף שהוא מנוי לתקופה קצובה הינו למשך התקופה עבורה נרכש, אלא אם נקבע בכתב אחרת בין הצדדים ו/או אם תוקפו של האמצעי התקף הוארך בהסכמת פרי-פיט בכתב. אמצעי נטען יהיה בתוקף, למשך 5 שנים ממועד טעינתו האחרונה או עד ניצול מלוא הסכום הטעון באותו אמצעי נטען, לפי המוקדם מבין השניים. פקע תוקפו של אמצעי תקף, לא יוכל הלקוח לעשות בו עוד שימוש. לקוח לא יהיה זכאי לזיכוי בגין יתרת זכות כלשהי שנותרה באמצעי שלו עם פקיעתו, ולא תהיה לו כל טענה בהקשר זה.
11. האמצעי התקף הינו אישי, ולמעט מקום בו הסכימה לכך פרי פיט במפורש, הוא אינו ניתן למכירה, העברה או המחאה בדרך כלשהי. כל נסיון להעביר את האמצעי התקף ו/או את השימוש בו לאחר עלול לגרום לביטולו המיידי של האמצעי התקף.
12. מנוי אשר יגיע למרכז, יציג אמצעי תקף, ולאחר בדיקת האמצעי התקף ואימותו יורשה להיכנס למרכז לשם שימוש במתקניו. בכל מקרה של ספק ו/או אי בהירות בקשר עם ההליך הנ"ל יצור נציג המרכז קשר עם שירות הלקוחות של פרי-פיט וינהג לפי הוראותיו.
13.

תשומת ליבך מופנית לכך ש:

13.1. רשימת המרכזים היא דינאמית, ופרי פיט מעדכנת אותה מעת לעת. רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגרוע ו/או להוסיף מרכזים מרשימת המכרזים. הרשימה המחייבת את פרי פיט היא זו המתפרסמת לעניין זה באתר (להלן: "רשימת המרכזים" ) והנך מוזמן לעיין בה מעת לעת.
13.2. אצל מרכזים מסויימים ו/או בקשר עם שירותים ו/או מוצרים מסויימים קיימות מגבלות לתדירות השימוש ו/או הרכישה ו/או מספר השימושים המותר בשירות ו/או מוצר מסויים לאורך תקופה מסויימת. מגבלות אלה מופיעות ומתעדכנות מעת לעת ברשימת המרכזים.
13.3. במידה ורכשת את האמצעי התקף דרך ו/או בקשר עם התקשרות של פרי פיט עם צד שלישי (כגון מעסיק, מועדון לקוחות, מועדון חברים וכו') הרי שיתכן שעל השימוש שתוכל לעשות באמצעי התקף יחולו הגבלות ו/או הטבות שונות מאלה המתפרסמות באתר פרי פיט, ובכלל זה יתכן והאמצעי התקף שרכשת מוגבל במספר השימושים שניתן לעשות בו, תדירותם ו/או המכרזים מהם אתה זכאי לרכוש שירותים ו/או מוצרים.
14. בכפוף למגבלות המפורטות לעיל ולהלן בתקנון זה, מנוי יוכל להיכנס לכל אחד מן המרכזים ולעשות שימוש במתקניו, בשעות וימי הפעילות של אותו מרכז, אלא אם צוין אחרת במפורש בכרטיס המרכז באתר פרי פיט או בהודעות דואר אלקטרוני או מסרונים שתשלח פרי פיט למנוי. מודגש כי אלא אם צויין מפורשות אחרת, המנוי לא יהיה זכאי לשירותים מיוחדים הניתנים במרכז כגון אימון אישי או בניית תוכנית אימונים.
15. שימו לב כי חלק מן האמצעים התקפים מאפשרים למנוי כניסה אחת למרכז אחד ביום. במידה ולא ידוע לך האם האמצעי התקף שברשותך מאפשר זאת, אנא צורך קשר עם שירות הלקוחות של פרי פיט.
16. המרכז לא יגבה מהמנוי את עלות האימון, במישרין ו/או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, והתשלום יתבצע אך ורק בין פרי-פיט לבין המרכז.
17. המרכז לא יבצע עסקה באמצעי שאינו תקף, או באמצעי לגביו יש למרכז ידיעה, או חשש, כי אינו תקף או שנעשה בו שימוש על ידי מי שאינו מורשה או שלא על פי תנאי תקנון זה. המרכז ידווח מיידית לפרי-פיט על כל ניסיון לבצע עסקה מעין אלו.
18. מנוי אשר רכש אמצעי נטען ואשר תנאי המנוי שלו מאפשרים זאת, רשאי להזמין באמצעות אמצעי תקף אורח לכניסה למרכז. זכות זו מוגבלת אך ורק לבריכות קיץ, ובתנאי שהאורח הוא בן זוגו של המנוי ו/או ילדיהם עד גיל 18, ובכפוף לכך שהתקשרות פרי פיט עם המרכז מאפשרת זאת. מובהר בזאת כי תנאי לכניסתו של האורח ושימוש במתקנים על ידו הינו אישורו כי קרא והבין תקנון זה והוראותיו מקובלות עליו, ובאחריות המנוי לוודא כי האורח קרא תקנון זה ואישר אותו. כניסת האורח מותנית בכניסת המנוי למרכז באותו מעמד, ובכך שהמנוי ישלם באמצעות אמצעי תקף עבור השימוש של האורח ועבור השימוש של המנוי עצמו. המנוי מחוייב להישאר בתחומי מכון הכושר כל עוד האורח מצוי במרכז.
19. שימוש בחלק מן השירותים המוצעים על ידי המרכזים מותנה בחתימת טופס הצהרת בריאות בהתאם לדרישות הדין ו/או לדרישות המרכזים השונים. בכניסה הראשונה לאפליקציה יתבקש המנוי למלא באופן מקוון הצהרת בריאות בהתאם לדין. לא ניתן לעשות שימוש באפליקציה ללא מילוי ואישור הצהרת הבריאות. כמו כן, כל ספק רשאי לדרוש מן המנוי לחתום על הצהרת בריאות פרטנית. יתכן ובהתאם לדין מצבו הבריאותי של המנוי, כפי שיתאר אותו בהצהרת הבריאות, יחייב אותו להמציא אישורים נוספים. כמו כן, יתכן ועקב מצבו הבריאותי של המנוי הוא לא יוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידי המרכזים ללקוחות פרי פיט (חלקם או כולם). מובהר כי נסיבות כאלה אינן בשליטתה של פרי פיט, ופרי פיט אינה אחראית במקרה כזה לכל הפסד, נזק או עוגמת נפש אשר יגרמו למנוי. ככל שבסמוך לאחר רכישת המוצר על ידי המנוי יתברר כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו לעשות שימוש בשירותיהם של כל המרכזים, תשיב פרי פיט למנוי את כספו, בתנאי שלא נעשה על ידו כל שימוש שהוא באמצעי התקף.
20. ידוע למנוי כי יתכן וחלק מן המרכזים ידרשו ממנו להציג תעודה מזהה בעת השימוש באמצעי תקף.
21. במרכזים המאפשרים למנויים כניסה לחוגים, הרי שבחוגים והפעלות אשר הרישום אליהם הוא על בסיס מקום פנוי, מותנית השתתפות מנוי בקיומו של מקום פנוי במועד בו מבקש המנוי להירשם לאותו חוג או לאותה הפעלה.
22. ידוע למנוי כי הוא נדרש להתנהג במרכזים בהתאם לתקנוני המרכזים, הוראותיהם והנחיותיהם, בהתאם לדין, בצורה הולמת ובדרך ארץ. בכל מקרה בו מנוי לא יתנהג במרכזים בהתאם לאמור לעיל ו/או יתנהג באלימות פיזית ו/או מילולית ו/או בדרך פוגענית אחרת, הרי שפרי פיט תהיה רשאית, לאחר בירור המקרה, לחסום את הכניסה לאותו מנוי לאותו מרכז ו/או למרכזים מסויימים ו/או לבטל את האמצעי התקף של אותו מנוי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרי פיט.
23. מנוי אשר נכנס למרכז וחייב את האמצעי התקף שברשותו, רשאי בתוך 10 הדקות שלאחר כניסתו למרכז לחזור בו ולבטל את כניסתו. ביטול כניסה יתבצע על דרך של ביטול העסקה בקבלת המרכז ומתן אישור בכתב על כך ללקוח.
24. ידוע למנוי כי היישומון תקף אך ורק ביחס למכשיר הטלפון הראשון עליו הותקן. ככל שהמנוי יבקש להעביר את היישומון למכשיר אחר, הוא יצטרך לעשות זאת ישירות מול פרי פיט ובתיאום עימה.
25. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ביחס לפקיעתו של אמצעי תקף, תנאי להיותו של היישומון או כל אמצעי אחר בתוקף הוא קיומו של אחד מאלה: (א) באמצעי המשולם בתשלום שוטף – שולמו בגינו כל התשלומים השוטפים; (ג) באמצעי נטען – קיומה של יתרת זכות לזכותו של המנוי.
26. במקרה בו מנוי יעשה באמצעי שברשותו שימוש שלא על פי הוראות תקנון זה תהא פרי פיט רשאית לחסום ו/או לבטל את האמצעי התקף של אותו מנוי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הגבלת אחריות
27. מובהר כי פרי-פיט מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק. פרי-פיט אינה גורם מקצועי בתחום הכושר ו/או הבריאות ו/או הספורט, והיא אינה מספקת כל שירות ו/או ייעוץ ו/או מוצר בתחומים אלה. פרי-פיט, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה (להלן: "הגורמים הקשורים" ) לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום אשר יגרמו למנוי ו/או ללקוח ו/או לאורח ו/או לגולש ו/או למי מטעמם בקשר עם שירות ו/או מוצר שירכשו ו/או יקבלו באמצעות אמצעי אשר הופק על ידי פרי-פיט ו/או בקשר עם גלישתם ו/או כל שימוש אחר באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרי-פיט לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של המרכז ו/או מי מטעמו. הנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פרי-פיט ו/או כנגד מי מהגורמים הקשורים בקשר לכל דבר ועניין הקשור במרכזים ו/או בשימוש שעשית ו/או שעשו אורחיך ו/או מי מטעמכם בשירותים ו/או במוצרים שנרכשו באמצעות האמצעי אשר העמידה פרי-פיט לצורך כך.
28. היה ולמנוי תהיה טענה כלשהי בקשר עם כל עניין ועניין המצויים באחריות המרכז ובמסגרת השירותים שהמרכז מעניק ברגיל, הוא יעביר את התלונה לפרי-פיט. פרי-פיט תעביר את התלונה לתגובת המרכז ולאחר תגובתו תכריע פרי-פיט באשר לתוצאות הבדיקה שערכה. מובהר בזאת כי פרי-פיט אינה אחראית באופן כלשהו לכל מעשה ו/או מחדל של המרכז ו/או מי מטעמו. במקרה ופרי-פיט מצאה כי תלונתו של המנוי מוצדקת, הרי שהסעד היחיד והבלעדי של אותו מנוי בגין אותה תלונה כלפי פרי-פיט יהיה זיכוי האמצעי התקף של אותו מנוי בסכום בו חוייב האמצעי התקף באותה הפעם שבגינה הוגשה התלונה (ככל שחוייב).
29. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי פרי-פיט ו/או הגורמים הקשורים לא יהיו אחראים כלפי המנוי ו/או הלקוח ו/או אורח ו/או מי מטעמם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם האמצעי התקף והשימוש בו, לרבות שימוש במרכזים ו/או מוצרים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האמצעי התקף ו/או בקשר עם האתר ו/או הגלישה בו ו/או השימוש בו.
30. בכל מקרה בו יקבע כי פרי-פיט ו/או מי מהן הגורמים הקשורים אחראים כלפי המנוי ו/או הלקוח ו/או האורח ו/או מי מטעמם לכל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה הקשורים באמצעי שסיפקה פרי-פיט ו/או השימוש בו ו/או השירותים ו/או המוצרים אשר ירכשו באמצעותו ו/או באתר ו/או בשימוש בו ו/או בגלישה בו, הרי שאחריותם הכוללת של פרי-פיט והגורמים הקשורים מוגבלת לסכום הכולל ששילם הלקוח עבור האמצעי התקף בעת רכישתו.
31. למען הסר ספק מובהר בזאת כי פרי-פיט אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם הביטוחים שרוכשים המרכזים עבור המשתמשים במתקניהם. ביטוח כזה מצוי באחריות המרכז בלבד, ובאחריות המנוי לברר את הפרטים הקשורים בביטוח כזה בטרם תחילת האימון.
32. האתר יכול שיכלול, מעת לעת, פרסומים ותכנים של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהאחריות הבלעדית לתכנים ופרסומים כאמור חלה על המפרסם אותם, ולפרי-פיט לא תהיה כל אחריות בגינם.
מדיניות פרטיות
33. לשם קבלת אמצעי תקף יתבקש הלקוח למסור פרטים שונים. כמו כן, יתכן ופרי-פיט תבקש מן הגולשים למסור פרטים שונים (להלן: "הפרטים המזהים" ). ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא יוכל המנוי להשתמש בשירותי פרי-פיט. על המנוי ו/או הגולש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. המנוי מתחייב לעדכן את פרי-פיט בתוך זמן סביר על כל עדכון בפרטים המזהים. מובהר כי פרי-פיט רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על המנוי בלבד.
34.

היה ובקשר עם האתר ו/או השירותים שהוא מקבל מפרי-פיט יקבל המנוי ו/או הגולש סיסמה (להלן: "הסיסמה" ), הרי שהוא מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמה:

34.1. אין לגלות את הסיסמה לאחר. הגולש ו/או המנוי נדרש לשמור את הסיסמה במקום חסוי ומאובטח אשר ימנע, באופן סביר, את גילויה על ידי אחרים. אין לרשום את הסיסמה בהודעת דואר אלקטרוני כלשהי.
34.2. על הסיסמה להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
34.3. הסיסמה אינה יכולה להכיל את שם המנוי, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה במילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
35. הגולש ו/או המנוי מתבקש להודיע לפרי-פיט באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו ו/או בסיסמה.
36. פרי-פיט שומרת על זכותה להשהות אמצעי תקף של מנוי ו/או חשבון לקוח ולהתנות את סיום ההשהיה בהצגת הוכחות מצד המנוי כי ביצירת חשבון הלקוח ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.
37. המנוי ו/או הגולש מאשר לפרי-פיט לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המנוי ו/או הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון.
38. עם רכישת המנוי ו/או הפעלת היישומון, הרי שהמנוי מסכים כי פרי פיט תשלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר דיוורים מטעמה הקשורים בשירותים והמוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה.
39. המידע שימסור הגולש ו/או המנוי יישמר במאגר המידע של פרי-פיט והשימוש בו ייעשה על פי דין ועל פי התקנון, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר למנוי להשתמש באתר, כדי לזהותו בכניסותיו לאתר, כדי לשפר את תכני האתר, לצרכי מידע סטטיסטי, כדי לאפשר למנוי בחירת שירותים לפי העדפותיו, כדי לשלוח למנוי בדואר אלקטרוני מידע הנוגע למוצרי ושירותי פרי-פיט, כמו גם מידע פרסומי אודות מוצרים ושירותים אחרים (אם יודיע המנוי על סירובו לכך – לא יימסרו פרטיו למפרסמים אחרים), ליצירת קשר של פרי-פיט אל המנוי בעת הצורך, לצרכי ניתוח, בקרה, ומסירת מידע סטטיסטי לאחרים, מידע שלא יזהה את המנוי, לתפעולו התקין של האתר או לכל מטרה אחרת שבתקנון.
40.

פרי-פיט לא תעביר את הפרטים המזהים אודות המנוי לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:

40.1. קיימת חובה בדין להעביר את הפרטים המזהים לצד שלישי.
40.2. לשם גביית כספים המגיעים לפרי-פיט מהמנוי.
40.3. אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט או מי מטעמה.
40.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המנוי לבין פרי-פיט.
40.5. אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות פרי-פיט.
40.6. אם המנוי נתן את הסכמתו על פי הדין לכך.
41. פרי-פיט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מן הגולשים באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלהם, הרגלי הגלישה שלהם, שירותים שרכשו, שירותים בהם הביעו עניין, עמודים בהם צפו, הצעות שעניינו אותם, וכל מידע אחר (להלן: "הרגלי צריכה" ), לרבות בדרך של שימוש ב COOKIES.
העוגיות
42.

עוגיה (cookie) היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מחשב המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה שלך. אם הדפדפן שלך מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לנו לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המחשב שלך.

כיצד אנחנו משתמשים בעוגיות?

שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשאתה מבקר באתר שלנו, אם הדפדפן שלך מאפשר קבלת עוגיות, אנחנו שולחים עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המחשב שלך. באמצעותה שימוש בעוגיות אנחנו יכולים לעקוב מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלותך באתר שלנו. העוגיות עוזרות לנו ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים אותך יותר ומה התוכן שבו אתה צופה באתר כשאתה גולש בו. כשתבקר באתר שלנו שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים שלנו בהתאם להעדפותיך. אנחנו יכולים להשתמש בעוגיות כדי: לבחון כמה פעמים ביקרת באתר שלנו; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק לך תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך והיסטוריית הגלישה שלך באתר. שים לב לכך שאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות של צדדים שלישיים מוכרים, עליהם אנחנו סומכים, כגון פייסבוק, טוויטר, גוגל וכו'.

במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. אם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותו התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלול לפעול על גבי המחשב שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.

43. הרגלי הצריכה ישמשו את פרי-פיט (בין היתר) בכניסות הבאות של הגולש לאתר וכן יאפשרו לפרי-פיט להציע לגולשים ו/או ללקוחות הצעות ומבצעים ממוקדים.
44. בנוסף, פרי-פיט רשאית להשתמש בפרטים המזהים ו/או בהרגלי הצריכה ו/או בכל מידע שייאגר אודות הגולש ו/או הלקוח לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי (להלן: "המידע הסטטיסטי").
45. פרי-פיט תהא רשאית למסור את המידע הסטטיסטי וכן את הרגלי הצריכה לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל הגולש ו/או הלקוח אישית או מזהים אותו באופן אישי.
46. פרי-פיט מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים מסחרית ומקובלים בענף, על מנת לשמור על סודיות הפרטים המזהים ולאבטח את המידע הנשמר באתר האינטרנט ובשרתי פרי-פיט. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות פרי-פיט להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות פרטים מזהים- או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרי-פיט ו/או מי מטעמה.
קנין רוחני ותכני גולשים
47. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של פרי-פיט ו /או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור , לפרי-פיט זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /מנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
48. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "freefit" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של פרי-פיט בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
49. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פרי-פיט מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
50. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של פרי-פיט מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שהעתקת נתונים באופן שיטתי מן האתר (בין באופן אוטומטי ובין באופן ידני) אסורה בהחלט.
51. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של פרי-פיט מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
52. ככל שהאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי גולשים, הרי שהגולש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. גולש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את פרי-פיט מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לפרי-פיט בקשר עם התוכן שהעלה. פרי-פיט רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי גולשים ו/או מפרסמים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.
53. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.
54. פרי-פיט רשאית לאפשר לגולשים להזין לאתר מידע, כגון ביקורת, בנוגע לספקי שירות כגון למרכזי כושר. הגולש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של פרי-פיט, ובכלל זה את פרטי הגולש.
55. הגולש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.
56. היה וגולש סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו גולש (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לפרי-פיט בכתב (בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. פרי-פיט תהא רשאית לערוך בירור של טענות הגולש בקשר עם התוכן המפר. היה ופרי-פיט הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי לגולש הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד פרי-פיט ו/או מי מטעמה.
57. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
הוראות נוספות
58. פרי-פיט שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה.
59. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או שירותי פרי-פיט ו/או שירותי ו/או מוצרי מכוני הכושר יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
60. פרי-פיט שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות לקוח ו/או למנוע מגולש כניסה לאתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. פרי-פיט רשאית להפסיק את התקשרותה עם הלקוח ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כלקוח, על סיום המנוי שלו ועל סיום ההתקשרות עימו.
61. במקרה של לקוח המתקשר עם פרי-פיט באמצעות האתר, הרי שסימון X על טופס ההצטרפות ומסירת פרטי כרטיס אשראי, יהווה חתימה של הלקוח על תנאי ההתקשרות ועל תקנון זה לכל דבר ועניין.
62. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה ו/או מהוראות על פי דין, תהא פרי-פיט רשאית למנוע מהלקוח לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם המנוי עשה שימוש בשירותים ו/או באתר שימוש בלתי חוקי, או המאפשר, מקל, מסייע או מעודד ביצועו של מעשה כזה; (ב) אם הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים; (ג) אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט או בצדדים שלישיים כלשהם; (ד) אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט או מי מטעמה; (ה) אם הלקוח נמנע מלשלם עבור שירותים שרכש מפרי-פיט, בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל דרך אחרת; (ו) אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (ז) אם הלקוח הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל ו-(ח) אם הלקוח העביר את זכויותיו, באופן זמני או קבוע, לאחר.
63. המנוי ישלם לפרי-פיט לפי דרישתה כל סכום המגיע לה על פי תנאי ההתקשרות עבור השירותים אותם צרך המנוי. המנוי מאשר לפרי-פיט לחייב את כרטיס האשראי שלו, שפרטיו הועברו לה.
64. המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי פרי-פיט כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך לפרי-פיט מיד לאחר ביטולו או תפוגתו כאמור.
65. דו"ח פעילות מנוי ממוחשב שבמערכת פרי-פיט, ו/או חשבוניות אלקטרוניות ששלחה פרי-פיט למנוי, יהוו ראיה חלוטה לביצועה של כל עסקה ועסקה, ולא תתקבל הכחשת עסקה, או טענה על כשל תמורה, בניגוד לכך.
66. המנוי חייב להודיע לפרי-פיט על הפסקת השימוש בכרטיס פרי-פיט, לרבות במצבים של אבדן או גניבת הכרטיס, ופרי-פיט תבטל את כרטיסו בתוך שני ימי עבודה. לא הודיע המנוי – ימשיך להיות מחויב בגין כל שימוש בכרטיס, ולא תישמע טענתו כי לא הוא השתמש בכרטיס.
67. בכל מקרה שחברת כרטיס האשראי של המנוי תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים נוספים.
68. קבלות וחשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו בדוא"ל.
x
This website is using cookies. More info That's Fine