כתובת
* טלפון
איש קשר
סלולארי
דוא"ל

s

תקנון אתר פרי-פיט בע"מ

תקנון
מבוא
1. תקנון זה (להלן: "התקנון") כולל את ההסכם שבין גולשי אתר פרי-פיט, המתנהל תחת שם המתחם www.freefit.co.il או תחת כל שם מתחם אחר (להלן: "האתר") והן את ההסכם ותנאי השימוש בין המשתמש במוצרים הנמכרים ו/או המשווקים על ידי פרי-פיט בע"מ (להלן: "פרי-פיט") ו/או מטעמה, בין במסגרת האתר ובין שלא במסגרת האתר (להלן: "המוצרים". משתמשים באיזה מן המוצרים יקראו להלן: "הלקוחות").
2. במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו וכן לחדול מכל שימוש במוצרים, ככל שיש בידיך מוצר כלשהו. המשך גלישה באתר או שימוש במוצר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.
3 פרי-פיט שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין פרי-פיט לגולשים באתר ו/או ללקוח יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
4 המוצרים מיועדים לספק ללקוחות מקום לאימון יחידני, כמשמעותו להלן, ושירותים אחרים, במרכזי כושר בתפוצה ארצית, המצויים בהסדר עם פרי-פיט (להלן: "מכוני הסדר"). לצורך זה מפעילה פרי-פיט את האתר, אשר לאחר הרשמה בו, יתאפשר ללקוח שרכש מוצר, באמצעות כרטיס פרי-פיט, לבצע אימונים יחידניים באמצעות מרכזי כושר שונים ברחבי הארץ. ניתן לרכוש כרטיס פרי-פיט גם שלא דרך האתר, אך הוראותיו הרלוונטיות של תקנון זה יחולו גם על מי שרכש כרטיס פרי-פיט שלא דרך האתר. את רשימת מכוני ההסדר מתפרסמת באתר בכתובת www.freefit.co.il, ופרי-פיט שומרת על זכותה לעדכן את הרשימה מעת לעת.
5 במידה והנך עושה שימוש במוצרים באמצעות אפליקציית פרי-פיט למכשירים ניידים, הרי שבנוסף לתנאי שימוש אלה, יחולו על השימוש שאתה עושה במוצרים גם תנאי השימוש באפליקציה, אותם ניתן לקרוא באפליקציה עצמה או בכתובת www.freefit.co.il
הגדרות
6.

בתקנון זה תהיה למונחים הבאים משמעות המופיעה בצידם, זולת אם הגיון הדברים או הקשרם מחייבים אחרת:

6.1. "מרכז כושר" או "מרכז" – כל מרכז ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בית עסק מכל מין וסוג המעניק אפשרות אימון ספורטיבי מכל מין וסוג.
6.2. "מנויי המרכז" – לקוחות של המרכז, הרשומים ו/או משלמים ו/או מתאמנים במרכז הכושר, שלא נרשמו באמצעות פרי-פיט ואינם לקוחות פרי-פיט.
6.3. "חברי פרי-פיט" – לקוחות הרשומים אצל פרי-פיט, אשר שילמו ו/או משלמים לפרי-פיט והמחזיקים בכרטיס תקף.
6.4. "אימון יחידני" – כניסה חד פעמית ליום למרכז כושר לצורך ביצוע אימון ו/או שימוש במתקנים אחרים של אותו מרכז, לרבות חוגים (אירובי, ספינינג, קיק בוקס וכדומה) ולרבות שימוש במקלחות ומתקנים אחרים על פי הזכויות הניתנות ברגיל למנויי אותו מרכז.
6.5. "אימון כושר אישי" – אימון המתבצע בהדרכת מאמן כושר מוסמך.
6.6. "שירותים אחרים" – כל שירות המוצע בתחומי מרכז הכושר אשר איננו נכלל במסגרת הרגילה של אימון הכושר ו/או החוגים, כגון מכירת מזון ו/או ביגוד ו/או ציוד וכדומה.
6.7. "כרטיס פרי-פיט" – כרטיס מגנטי או מוצר אחר המונפק ללקוחות פרי-פיט, המאפשר לחבר פרי-פיט כניסה למכוני ההסדר לצורך אימון יחידני, ואשר באמצעותו ניתן לבצע בקרה, ניטור, מעקב ופיקוח לגבי השימוש שביצעו חברי פרי-פיט בשרותי מכוני ההסדר.
6.8. "פעימת מונה" – שימוש בכרטיס פרי-פיט תקף לצורך כניסה חד פעמית למרכז, אשר לא בוטלה בהתאם להוראות תקנון זה, המלווה בחתימת הלקוח על שובר, בדומה לחתימה במעמד תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
6.9. "מסוף" – מכשיר הממוקם במרכז, בעל יכולת תקשורת עם שרתי פרי-פיט ואשר באפשרותו לקרוא את כרטיס פרי-פיט.
6.10. "כרטיס תקף" – כרטיס פרי-פיט שתוקפו לא פקע או פג, ואשר אינו מופיע ברשימת הכרטיסים המבוטלים או החסומים שבידי פרי-פיט.
6.11. "מורשה" – לקוח המחזיק כדין בכרטיס תקף.
6.12. "אורח" – מי אשר הוזמן לבצע אימון על ידי מורשה.
6.13. "עסקה" – רכישת מוצרים ו/או שירותים מהמרכז על ידי מורשה באמצעות כרטיס תקף.
6.14. "שובר" – מסמך המופק על ידי מכון הכושר (בין ממוחשב ובין ידני) בקשר עם עסקה מסויימת והמכיל את פרטי עסקה.
כללי
7. זכאות הלקוח לקבלת השירותים באמצעות המוצרים כפופה, בין היתר, לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאים המפורטים בתקנון זה. הלקוח נדרש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינו לבין פרי-פיט. עצם חתימת המנוי על טופס ההתקשרות, מהווה הודעה מצד המנוי כי קרא הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.
8. חרגה פרי-פיט מהוראות תקנון זה או לא נקטה בפעולה כלשהי חרף הפרת תקנון זה על ידי הלקוח ו/או הגולש, במקרה מסויים או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא , ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר. הרישומים במחשבי פרי-פיט בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או השימוש בהם ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או מערכת המחשב של פרי-פיט יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
9. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים.
אופן יישום ההסכם כלפי מנויי פרי-פיט
10. חבר פרי-פיט יוכל לעשות שימוש בכרטיס תקף מייד במועד בו יקבל את הכרטיס לידיו. תוקף כרטיס פרי-פיט הינו למשך 5 שנים ממועד הוצאתו, אלא אם נקבע בכתב אחרת בין הצדדים ו/או אם תוקפו של הכרטיס הוארך בהסכמת פרי-פיט בכתב. פקע תוקפו של כרטיס, לא יוכל הלקוח לעשות בו עוד שימוש. לקוח לא יהיה זכאי לזיכוי בגין יתרת זכות כלשהי שנותרה בכרטיס הפרי-פיט שלו עם פקיעתו, ולא תהיה לו כל טענה בהקשר זה.
11. כרטיס פרי-פיט הינו כרטיס אישי, והוא אינו ניתן למכירה, העברה או המחאה בדרך כלשהי. כל נסיון להעביר את כרטיס פרי-פיט ו/או את השימוש בו לאחר עלול לגרום לביטולו המיידי של כרטיס פרי-פיט.
12. חבר פרי-פיט אשר יגיע למרכז מתוך מכוני ההסדר, יציג כרטיס תקף, ולאחר העברתו של הכרטיס התקף במסופון יורשה, לאחר חתימתו על גבי השובר ולאחר השוואת החתימה ע"ג השובר לזו על גב הכרטיס, להיכנס למרכז לשם אימון יחידני. בכל מקרה של ספק ו/או אי בהירות בקשר עם ההליך הנ"ל יצור נציג המרכז קשר עם שירות הלקוחות של פרי-פיט וינהג לפי הוראותיו.
13. המרכז לא יגבה מהמנוי את עלות האימון היחידני ו/או בגין כל שירות ו/או מוצר אחרים, במישרין ו/או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, והתשלום יתבצע אך ורק בין פרי-פיט לבין המרכז.
14. המרכז לא יבצע עסקה בכרטיס שאינו תקף, או בכרטיס לגביו יש למרכז ידיעה, או חשש, כי אינו תקף או שנעשה בו שימוש על ידי מי שאינו מורשה או שלא על פי תנאי תקנון זה. המרכז ידווח מיידית לפרי-פיט על כל ניסיון לבצע עסקה מעין אלו.
15. מובהר ללקוח כי המרכז ו/או הלקוח אינם מורשים לבצע שינויים ע"ג השובר לאחר הנפקתו וחתימתו, וכל שינוי בשובר מחייב ביטול שובר והנפקתו מחדש, בין אם מדובר בשובר ממוחשב ובין אם ידני.
16. מנוי פרי-פיט רשאי להזמין באמצעות כרטיס תקף אורח שיתאמן עימו במרכז הכושר. מובהר בזאת כי תנאי לכניסתו של האורח ושימוש במתקנים על ידו הינו אישורו כי קרא והבין תקנון זה והוראותיו מקובלות עליו, ובאחריות חבר פרי-פיט לוודא כי האורח קרא תקנון זה וקיבל אותו. כניסת האורח מותנית בכניסת הלקוח למכון הכושר באותו מעמד, ובכך שהלקוח ישלם באמצעות כרטיס פרי-פיט עבור השימוש של האורח ועבור השימוש של הלקוח עצמו. הלקוח מחוייב להישאר בתחומי מכון הכושר כל עוד האורח מצוי במכון הכושר. לא ניתן לצרף יותר מאורח אחד לאימון ללא אישור שירות הלקוחות של פרי-פיט לכך.
17. המרכז יספק לחברי פרי-פיט את מגוון השירותים והמוצרים הניתנים באופן רגיל למנויי המרכז ללא כל הבדלה או העדפה. למען הסר ספק מובהר כי בגין אימון יחידני יחוייב חבר פרי-פיט בפעימת מונה. שירותים ו/או מוצרים אחרים אותם ניתן לקבל במרכז ואשר נמכרים למנויי המרכז בתמורה לתשלום נוסף, יוכל לרכוש חבר פרי-פיט בתשלום נוסף.
18. מעת כניסתו למרכז יהיה חבר פרי-פיט כפוף לתקנון המרכז ולכל התנאים והכללים החלים בו, כגון בקשר לקוד לבוש, מגבת, הזמנה מראש של שירותים, אי שימוש במכשיר טלפון סלולארי וכיו"ב, וזאת בנוסף לכל אחריות של חבר פרי-פיט על פי תקנון זה ו/או על פי הדין.
19. חבר פרי-פיט יוכלו להזמין ו/או לרכוש אימון כושר אישי, וזאת בתנאי שבנוסף להעברת הכרטיס התקף, דווחה העסקה לשירות הלקוחות של פרי-פיט ואושרה על ידו מראש, על מנת לבצע חיוב מתאים של חבר פרי-פיט ועל מנת לשלם בהתאם למרכז.
20. חבר פרי-פיט אשר נכנס למרכז וחייב את כרטיס פרי-פיט שברשותו, רשאי בתוך 10 הדקות שלאחר כניסתו למרכז לחזור בו ולבטל את כניסתו. ביטול כניסה יתבצע על דרך של ביטול העסקה במסופון ומתן אישור כאמור לחבר פרי-פיט. היה ואין בידי חבר פרי-פיט באותו מקרה כרטיס תקף, יתבצע הביטול בדרך של דיווח לשירות הלקוחות של פרי-פיט וקבלת אישורו לביטול.
21. בתוך תקופה של חודשיים ממועד הנפקת כרטיס פרי-פיט או לאחר עשר כניסות למרכז באמצעות הכרטיס, לפי המוקדם מביניהם, חייב המנוי להמציא לפרי-פיט תעודה רפואית כדין המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד זה. לא המציא המנוי תעודה כאמור, רשאית פרי-פיט לחסום את כרטיס המנוי שלו לשימושים נוספים עד להמצאת תעודה כאמור.
מדיניות פרטיות
22. מובהר כי פרי-פיט מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק. פרי-פיט אינה גורם מקצועי בתחום הכושר ו/או הבריאות ו/או הספורט, והיא אינה מספקת כל שירות ו/או ייעוץ ו/או מוצר בתחומים אלה. פרי-פיט, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה (להלן: "הגורמים הקשורים") לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום אשר יגרמו ללקוח ו/או לאורח ו/או למי מטעמם בקשר עם שירות ו/או מוצר שירכשו ו/או יקבלו באמצעות כרטיס פרי-פיט ו/או בקשר עם גלישתם ו/או כל שימוש אחר באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרי-פיט לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של המרכז ו/או מי מטעמו. הלקוח מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פרי-פיט ו/או כנגד מי מהגורמים הקשורים בקשר לכל דבר ועניין הקשור במרכזי הכושר ו/או בשימוש שעשה הלקוח ו/או האורח ו/או מי מטעמם בשירותים ו/או במוצרים שנרכשו באמצעות כרטיס פרי-פיט.
23. היה וללקוח תהיה טענה כלשהי בקשר עם כל עניין ועניין המצויים באחריות המרכז ובמסגרת השירותים שהמרכז מעניק ברגיל, הוא יעביר את התלונה לפרי-פיט. פרי-פיט תעביר את התלונה לתגובת המרכז ולאחר תגובתו תכריע פרי-פיט באשר לתוצאות הבדיקה שערכה. מובהר בזאת כי פרי-פיט אינה אחראית באופן כלשהו לכל מעשה ו/או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו. במקרה ופרי-פיט מצאה כי תלונתו של הלקוח מוצדקת, הרי שהסעד היחיד והבלעדי של אותו לקוח בגין אותה תלונה כלפי פרי-פיט יהיה זיכוי כרטיס הפרי-פיט של אותו לקוח בפעימת מונה אשר בה חוייב הכרטיס באותה הפעם שבגינה הוגשה התלונה.
24. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי פרי-פיט ו/או הגורמים הקשורים לא יהיו אחראים כלפי הלקוח ו/או אורח ו/או מי מטעמם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם כרטיס פרי-פיט והשימוש בו, לרבות שימוש במכוני הכושר ו/או מוצרים ו/או שירותים שירכשו באמצעות כרטיס פרי-פיט ו/או בקשר עם האתר ו/או הגלישה בו ו/או השימוש בו.
25. בכל מקרה בו יקבע כי פרי-פיט ו/או מי מהן הגורמים הקשורים אחראים כלפי הלקוח ו/או האורח ו/או מי מטעמם לכל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה הקשורים בכרטיס פרי-פיט ו/או השימוש בו ו/או השירותים ו/או המוצרים אשר ירכשו באמצעותו ו/או באתר ו/או בשימוש בו ו/או בגלישה בו, הרי שאחריותם הכוללת של פרי-פיט והגורמים הקשורים מוגבלת לסכום הכולל ששילם הלקוח עבור כרטיס פרי-פיט בעת רכישתו.
26. למען הסר ספק מובהר בזאת כי פרי-פיט אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם הביטוחים שרוכשים מכוני הכושר עבור המשתמשים במתקניהם. ביטוח כזה מצוי באחריות מכון הכושר בלבד, ובאחריות הלקוח לברר את הפרטים הקשורים בביטוח כזה בטרם תחילת האימון.
27. האתר יכול שיכלול, מעת לעת, פרסומים ותכנים של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהאחריות הבלעדית לתכנים ופרסומים כאמור חלה על המפרסם אותם, ולפרי-פיט לא תהיה כל אחריות בגינם.
28. לשם קבלת כרטיס פרי-פיט יתבקש הלקוח למסור פרטים שונים. כמו כן, יתכן ופרי-פיט תבקש מן הגולשים למסור פרטים שונים (להלן: "הפרטים המזהים"). ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותי פרי-פיט. על הלקוח ו/או הגולש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. הלקוח מתחייב לעדכן את פרי-פיט בתוך זמן סביר על כל עדכון בפרטים המזהים. מובהר כי פרי-פיט רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על הלקוח בלבד.
29.

היה ובקשר עם האתר ו/או השירותים שהוא מקבל מפרי-פיט יקבל הלקוח סיסמא (להלן: "הסיסמא"), הרי שהוא מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא:

29.1. אין לגלות את הסיסמא לאחר. הגולש ו/או הלקוח נדרש לשמור את הסיסמא במקום חסוי ומאובטח אשר ימנע, באופן סביר, אל גילויה על ידי אחרים. אין לרשום את הסיסמא בהודעת דואר אלקטרוני כלשהי.
29.2. יש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.
29.3. על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
29.4. הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם המנוי, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה במילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
30. הגולש ו/או הלקוח מתבקש להודיע לפרי-פיט באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו ו/או בסיסמא.
31. פרי-פיט שומרת על זכותה להשהות חשבון לקוח ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון הלקוח ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.
32. הלקוח ו/או הגולש מאשר לפרי-פיט לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הלקוח ו/או הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון.
33. המידע שימסור הגולש ו/או הלקוח יישמר במאגר המידע של פרי-פיט והשימוש בו ייעשה על פי דין ועל פי התקנון, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר למנוי להשתמש באתר, כדי לזהותו בכניסותיו לאתר, כדי לשפר את תכני האתר, לצרכי מידע סטטיסטי, כדי לאפשר למנוי שירותים לפי העדפותיו, כדי לשלוח למנוי בדואר אלקטרוני מידע הנוגע למוצרי ושירותי פרי-פיט, כמו גם מידע פרסומי אודות מוצרים ושירותים אחרים (אם יודיע המנוי על סירובו לכך – לא יימסרו פרטיו למפרסמים אחרים), ליצירת קשר של פרי-פיט אל המנוי בעת הצורך, לצרכי ניתוח, בקרה, ומסירת מידע סטטיסטי לאחרים, מידע שלא יזהה את המנוי, לתפעולו התקין של האתר או לכל מטרה אחרת שבתקנון.
34.

פרי-פיט לא תעביר את הפרטים המזהים אודות הלקוח לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:

34.1. קיימת חובה בדין להעביר את הפרטים המזהים לצד שלישי.
34.2. לשם גביית כספים המגיעים לפרי-פיט מהלקוח.
34.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט או מי מטעמה.
34.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין פרי-פיט.
34.5. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות פרי-פיט.
34.6. אם הלקוח נתן את הסכמתו על פי הדין לכך.
35. פרי-פיט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מן הגולשים באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלהם, הרגלי הגלישה שלהם, שירותים שרכשו, שירותים בהם הביעו עניין, עמודים בהם צפו, הצעות שעניינו אותם, וכל מידע אחר (להלן: "הרגלי צריכה"), לרבות בדרך של שימוש ב COOKIES.(להרחבה אנא ראה סעיף 64 לתקנון זה).
36. הרגלי הצריכה ישמשו את פרי-פיט (בין היתר) בכניסות הבאות של הגולש לאתר וכן יאפשרו לפרי-פיט להציע לגולשים ו/או ללקוחות הצעות ומבצעים ממוקדים.
37. בנוסף, פרי-פיט רשאית להשתמש בפרטים המזהים ו/או בהרגלי הצריכה ו/או בכל מידע שייאגר אודות הגולש ו/או הלקוח לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי (להלן: "המידע הסטטיסטי").
38. פרי-פיט תהא רשאית למסור את המידע הסטטיסטי וכן את הרגלי הצריכה לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל הגולש ו/או הלקוח אישית או מזהים אותו באופן אישי.
39. פרי-פיט מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים מסחרית ומקובלים בענף, על מנת לשמור על סודיות הפרטים המזהים ולאבטח את המידע הנשמר באתר האינטרנט ובשרתי פרי-פיט. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות פרי-פיט להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות פרטים מזהים- או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרי-פיט ו/או מי מטעמה.
קנין רוחני ותכני גולשים
40. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של פרי-פיט ו /או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור , לפרי-פיט זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /מנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
41. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "freefit" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של פרי-פיט בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
42. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פרי-פיט מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
43. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של פרי-פיט מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שהעתקת נתונים באופן שיטתי מן האתר (בין באופן אוטומטי ובין באופן ידני) אסורה בהחלט.
44. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של פרי-פיט מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
45. ככל שהאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי גולשים, הרי שהגולש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. גולש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את פרי-פיט מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לפרי-פיט בקשר עם התוכן שהעלה. פרי-פיט רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי גולשים ו/או מפרסמים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.
46. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.
47. פרי-פיט רשאית לאפשר לגולשים להזין לאתר מידע, כגון ביקורת, בנוגע לספקי שירות כגון למרכזי כושר. הגולש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של פרי-פיט, ובכלל זה את פרטי הגולש.
48. הגולש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.
49. היה וגולש סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו גולש (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לפרי-פיט בכתב (בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. פרי-פיט תהא רשאית לערוך בירור של טענות הגולש בקשר עם התוכן המפר. היה ופרי-פיט הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי לגולש הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד פרי-פיט ו/או מי מטעמה.
50. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
הוראות נוספות
51. פרי-פיט שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה, ובכל שינוי מהותי תעדכן את לקוחותיה שמסרו כתובת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.
52. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או שירותי פרי-פיט ו/או שירותי ו/או מוצרי מכוני הכושר יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
53. פרי-פיט שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות לקוח ו/או למנוע מגולש כניסה לאתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. פרי-פיט רשאית להפסיק את התקשרותה עם הלקוח ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כלקוח, על סיום המנוי שלו ועל סיום ההתקשרות עימו.
54. במקרה של לקוח המתקשר עם פרי-פיט באמצעות האתר, הרי שסימון X על טופס ההצטרפות ומסירת פרטי כרטיס אשראי, יהווה חתימה של הלקוח על תנאי ההתקשרות ועל תקנון זה לכל דבר ועניין.
55. בחתימתו על טופס ההצטרפות, מצהיר הלקוח כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר. כן מאשר המנוי בחתימתו כי הוא מסכים לכל הוראות התקנון וכי הנו עומד בדרישות הסף הנדרשות.
56. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה ו/או מהוראות על פי דין, תהא פרי-פיט רשאית למנוע מהלקוח לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם המנוי עשה שימוש בשירותים ו/או באתר שימוש בלתי חוקי, או המאפשר, מקל, מסייע או מעודד ביצועו של מעשה כזה; (ב) אם הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים; (ג) אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט או בצדדים שלישיים כלשהם; (ד) אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט או מי מטעמה; (ה) אם הלקוח נמנע מלשלם עבור שירותים שרכש מפרי-פיט, בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל דרך אחרת; (ו) אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (ז) אם הלקוח הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל ו-(ח) אם הלקוח העביר את זכויותיו, באופן זמני או קבוע, לאחר.
57. המנוי מתחייב לשמור על כרטיס המנוי ולהחזירו לפרי-פיט עם פקיעת המנוי .הכרטיס הנו רכוש פרי-פיט, הוא ניתן למנוי באופן אישי ואינו ניתן להעברה. מרגע היוודע על אובדן כרטיס מנוי, על המנוי לדווח על כך ישירות לפרי-פיט. חלה אחריות מלאה על בעל כרטיס המנוי על כל שימוש בכרטיס המנוי, לרבות שימוש בכרטיס המנוי שלא ע"י בעל הכרטיס.
58. המנוי ישלם לפרי-פיט לפי דרישתה כל סכום המגיע לה על פי תנאי ההתקשרות עבור השירותים אותם צרך המנוי. המנוי מאשר לפרי-פיט לחייב את כרטיס האשראי שלו, שפרטיו הועברו לה.
59. המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי פרי-פיט כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך לפרי-פיט מיד לאחר ביטולו או תפוגתו כאמור.
60. דו"ח פעילות מנוי ממוחשב שבמערכת פרי-פיט, ו/או חשבוניות אלקטרוניות ששלחה פרי-פיט למנוי, יהוו ראיה חלוטה לביצועה של כל עסקה ועסקה, ולא תתקבל הכחשת עסקה, או טענה על כשל תמורה, בניגוד לכך.
61. המנוי חייב להודיע לפרי-פיט על הפסקת השימוש בכרטיס פרי-פיט, לרבות במצבים של אבדן או גניבת הכרטיס, ופרי-פיט תבטל את כרטיסו בתוך שני ימי עבודה. לא הודיע המנוי – ימשיך להיות מחויב בגין כל שימוש בכרטיס, ולא תישמע טענתו כי לא הוא השתמש בכרטיס.
62. בכל מקרה שחברת כרטיס האשראי של המנוי תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים נוספים.
63. קבלות וחשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו בדוא"ל.
העוגיות
64.

עוגיה (cookie) היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מחשב המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה שלך. אם הדפדפן שלך מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לנו לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המחשב שלך.

כיצד אנחנו משתמשים בעוגיות?

שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשאתה מבקר באתר שלנו, אם הדפדפן שלך מאפשר קבלת עוגיות, אנחנו שולחים עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המחשב שלך. באמצעותה שימוש בעוגיות אנחנו יכולים לעקוב מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלותך באתר שלנו. העוגיות עוזרות לנו ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים אותך יותר ומה התוכן שבו אתה צופה באתר כשאתה גולש בו. כשתבקר באתר שלנו שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים שלנו בהתאם להעדפותיך. אנחנו יכולים להשתמש בעוגיות כדי: לבחון כמה פעמים ביקרת באתר שלנו; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק לך תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך והיסטוריית הגלישה שלך באתר. שים לב לכך שאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות של צדדים שלישיים מוכרים, עליהם אנחנו סומכים, כגון פייסבוק, טוויטר, גוגל וכו'.

במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. אם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותו התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלול לפעול על גבי המחשב שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.

x
This website is using cookies. More info That's Fine