כתובת
* טלפון
איש קשר
סלולארי
דוא"ל

תקנון אתר פרי-פיט בע"מ

תקנון
מבוא
1. פרי-פיט בע"מ הנה חברה אשר נוסדה ונועדה לספק למנוייה אפשרויות אימון במרכזי כושר וספורט בתפוצה ארצית, עמם התקשרה ו/או תתקשר בהסכמים על מנת לאפשר למנוייה מקום לאימון יחידני או מנוי כמשמעותו להלן. לצורך זה מפעילה פרי-פיט בע"מ אתר אינטרנט זה, אשר לאחר הרשמה בו, יתאפשר למנוייה, באמצעות כרטיסים מגנטיים ייעודיים, לבצע אימונים יחידניים באמצעות מרכזי כושר וספורט השונים ברחבי הארץ.
2. פרי-פיט בע"מ מפעילה מערך גבייה (ממשק למערכות שכר ו/או אשראי) ותשלומים עבור אימונים כאמור באמצעות כרטיסים מגנטים המונפקים על ידה והמאפשרים למחזיקים המורשים בהם לרכוש באמצעותם זכות כניסה למרכזי כושר וספורט הנמצאים בהסדר עם פרי-פיט בע"מ על פי רשימה המצויה באתר. (להלן: "מכוני ההסדר"), (להלן: "לקוחות ההסדר").
הגדרות
3. בתקנון זה תהיה למונחים הבאים משמעות המופיעה בצידם, זולת אם הגיון הדברים או הקשרם מחייבים אחרת:
"מרכז כושר וספורט" או "המרכז" – כל מרכז ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בית עסק מכל מין וסוג המעניק אפשרות אימון ספורטיבי מכול מין וסוג.
"מנויי המרכז" – לקוחות הרשומים, משלמים ומתאמנים ישירות במרכז הכושר והספורט ומולו, שלא נרשמו באמצעות פרי-פיט ואינם לקוחות פרי-פיט ו/או לקוחות אשר רכשו בתשלום זכות כניסה למרכז הכושר והספורט שלא על בסיס מנוי.
"חברי פרי-פיט" – לקוחות הרשומים, משלמים וחברים אצל פרי-פיט בע"מ ומחזיקים כרטיס פרי-פיט המתיר כניסתם למרכזי כושר וספורט המצויים בהסדר.
"אימון יחידני" – כניסה חד פעמית למרכז כושר לצורך ביצוע אימון כושר ושימוש בכל יתר מתקני המרכז לרבות חוגים (אירובי, ספינינג, קיק בוקס וכדומה) ולרבות שימוש במקלחות וכל יתר המתקנים כאמור על פי הזכויות הניתנות ברגיל למתאמנים המנויים במרכז.
"אימון כושר אישי" – אימון המתבצע באופן שבו מאמן כושר מוסמך, מעביר הדרכה למנוי המרכז או למנויי פרי-פיט.
"שירותים אחרים" – כל שירות המוצע בתחומי מרכז הכושר אשר איננו נכלל במסגרת הרגילה של אימון הכושר, כגון מכירת מזון ו/או ביגוד ו/או ציוד וכדומה.
"כרטיס פרי-פיט" – כרטיס מגנטי המונפק ללקוחות פרי-פיט, אשר באמצעותו ניתן לבצע בקרה, ניטור, מעקב ופיקוח לגבי השימוש שביצעו מנויי פרי-פיט בשרותי מרכזי כושר וספורט אשר בהסדר.
"פעימת מונה" – שימוש בכרטיס תקף לצורך כניסה חד פעמית למרכז, אשר לא בוטלה כאמור בהסכם זה המלווה בחתימה על שובר כדוגמת תשלום בכרטיס אשראי.
"עלות פעימה למנוי" – העלות אותה גובה פרי-פיט מלקוחותיה בגין כל שימוש חד פעמי לצורך אימון מכל סוג שהוא.
"שווי פעימה למרכז" – התמורה שיקבל המרכז במסגרת ההתחשבנות עם פרי-פיט בגין כל פעימת מונה.
"מסוף" – עמדת אלקטרונית בעלת "שפתיים" מגנטיות, לרבות מסוף וירטואלי מקום בו קיימות זה כבר "שפתיים" מגנטיות, בעלת יכולת תקשורת עם שרתי פרי-פיט, הממוקמת במרכז ולרבות התקשרות וירטואלית - אינטרנטית עם שרתי פרי-פיט.
"כרטיס תקף" – כרטיס שאינו פג תוקף ושאינו מופיע ברשימת הכרטיסים המבוטלים או החסומים.
"מורשה" – מי שמחזיק כדין בכרטיס תקף.
"אורח" – מי אשר הוזמן לבצע אימון על ידי מורשה.
"עסקה" – רכישת מוצרים מהמרכז על ידי מורשה באמצעות הכרטיס.
"שובר" – פלט נייר המופק באמצעות מסוף או מדפסת המועדון והכולל את פרטי העסקה או שובר ידני.
כללי
4. זכאות המנוי לקבלת השירותים כפופה, בין היתר, לעמידתו בתנאים המפורטים בתקנון זה. המבקש נדרש לקרוא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינו לבין פרי-פיט בע"מ. מודגש כי עצם חתימת המנוי על טופס ההתקשרות, מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המנוי כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. חרגה פרי-פיט בע"מ מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא , ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר. הרישומים במחשב פרי-פיט בע"מ בהקשר לשירותים ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או המערכת יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות. בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר האינטרנט לאתרים אחרים, לא תישא פרי-פיט בע"מ בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. פרי-פיט בע"מ רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום תקנון מתוקן באתר האינטרנט האמור. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד למעט אם נאמר בתקנון זה במפורש אחרת.
אופן יישום ההסכם כלפי מנויי פרי-פיט
5. ככלל, חברי פרי-פיט יגיעו למרכז, יציגו כרטיס תקף ולאחר העברתו במסופון יורשו להיכנס למרכז ולעשות שימוש במתקניו לאחר חתימה על גבי השובר ולאחר השוואת החתימה ע"ג השובר לזו על גב הכרטיס. בכל מקרה של ספק ו/או אי בהירות יצור נציג המרכז קשר עם שירות הלקוחות של פרי-פיט וינהג לפי הוראותיו.
6. המרכז אינו מורשה לבצע שינויים ע"ג השובר לאחר הנפקתו וחתימתו, וכל שינוי מחייב ביטול שובר והנפקתו מחדש, בין אם מדובר בשובר ממוחשב ובין אם ידני. המרכז לא יגבה מהמנוי את עלות האימון היחידני ו/או בגין כל שירות ו/או מוצר אחרים, במישרין ו/או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, וה תשלום יתבצע אך ורק בין פרי-פיט לבין המרכז.
7. מעת כניסתו למרכז יהיה מנוי פרי-פיט כפוף לתקנון המרכז ולכל התנאים והכללים החלים בו, כגון בהקשר לקוד לבוש, מגבת, הזמנה מראש של שירותים, אי שימוש במכשיר טלפון סלולארי וכיו"ב.
8. מנויי פרי-פיט יוכלו להזמין ו/או לרכוש אימון אישי כמשמעותו לעיל, המצריך בנוסף להעברת הכרטיס התקף, גם דיווח ואישור של שירות הלקוחות של פרי-פיט על מנת לבצע חיוב מתאים למנוי ועל מנת לשלם בהתאם למרכז.
9. בכל מקרה ובמהלך 10 הדקות שלאחר כניסת מנוי פרי-פיט למרכז, ניתן יהיה בידיו לחזור בו, לבטל את כניסתו. ביטול כניסה יתבצע על דרך של ביטול העסקה במסופון ומתן אישור כאמור ללקוח. מקום בו לקוח הגיע למרכז ללא כרטיס תקף, כי אז הביטול יתבצע באופן שבו בוצעה הכניסה – דיווח ואישור של שירות לקוחות פרי-פיט.
10. כל תלונה של לקוח פרי-פיט ביחס לכל עניין ועניין המצויים באחריות המרכז ובמסגרת השירותים שהמרכז מעניק ברגיל, יועברו לתגובת המרכז ולאחר תגובתו תכריע פרי-פיט באשר לתוצאות הטיפול – כאשר מודגש כי תוצאות טיפול כאמור בתלונה מוצדקת של לקוח, תהיה גריעת פעימת המונה המיוחסת לאותו לקוח.
התחייבויות המרכז
11. המרכז יספק לחברי פרי-פיט את מגוון השירותים והמוצרים הניתנים כאמור למנוייו הרגילים של המרכז ללא כל הבדלה או העדפה.
12. המרכז מקיים בכל עת ביטוח מתאים המקובל בענף מרכזי כושר וספורט לכלל המתאמנים לרבות מנויי פרי-פיט הכולל ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית וביטוח מקיף.
13. המרכז לא יבצע עסקה בכרטיס שאינו תקף, או בכרטיס לגביו יש למרכז ידיעה, או חשש, כי אינו תקף או שנעשה בו שימוש על ידי מי שאינו מורשה או שלא על פי תנאי ההרשאה, המרכז ידווח מיידית לפרי-פיט על כל ניסיון לבצע עסקה מעין אלו.
14. המרכז שומר בסודיות את מספרי הכרטיסים וכל מידע אחר הקשור למנויי פרי-פיט, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של המרכז לעניין זה על פי כל דין כלפי לקוחות ההסדר וכלפי פרי-פיט.
15. התחייבותו של המרכז על פי סעיף זה, תעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין פרי-פיט לבין המרכז יגיע לקיצו, האמור בסעיף זה ייחל על המרכז ועל בעליו, עובדיו, שלוחיו ונציגיו.
פטור מאחריות
16. מובהר כי פרי-פיט הנו מיזם בתחום הפרסום המכירה והשיווק וכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שיפנה מנוי לפרי-פיט, מכלל סוג שהוא, לרבות לפיצוי או שיפוי, אשר מקורה במעשה ו/או במחדל מקצועי או אחר של המרכז ו/או מתקניו, תהיה באחריותו הבלעדית של המרכז, ופרי-פיט לא תישא באחריות כלשהי לכל מעשה ו/או מחדל כאמור.
17. המרכז מתחייב לשמור את השוברים החתומים למשך 90 יום לפחות מיום ביצוע העסקה. המרכז מתחייב להציג כל שובר שיידרש, תוך 7 ימים מיום הדרישה, ואם לא יוצג השובר כאמור תהיה פרי-פיט זכאית לקזז את סכום העסקה מיתרתו של המרכז אצלה.
הוראות נוספות
18. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתגלו בין מנוי לפרי-פיט יידונו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו בלבד.
19. פרי-פיט שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות מנוי לשירות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. היא רשאית להפסיק את התקשרותה עם המנוי ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כמנוי, על חדילת המנוי שלו ועל סיום ההתקשרות עימו.
20. סימון X על טופס ההצטרפות ומסירת פרטי כרטיס אשראי, יהווה חתימה של המנוי לכל דבר ועניין. בחתימתו על טופס ההצטרפות, מצהיר המנוי כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר. כן מאשר המנוי בחתימתו כי הוא מסכים לכל הוראות התקנון וכי הנו עומד בדרישות הסף הנדרשות. ככל שיתברר כי המנוי לא עמד בתנאי הסף ו/או חדל לעמוד בתנאי הסף דלעיל, תהא פרי-פיט זכאית לבטל את התקשרותה עם המנוי, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה על פי דין ו/או על פי תקנון זה.
21. לאחר תקופה של חודשיים ממועד ההרשמה למנוי או לאחר עשר כניסות למרכז, לפי המוקדם מביניהם, חייב המנוי להמציא לפרי-פיט תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד זה. לא המציא המנוי תעודה כאמור, רשאית פרי-פיט לחסום את כרטיס המנוי שלו לשימושים נוספים עד להמצאת תעודה כאמור.
22. בלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות על פי דין, תהא פרי-פיט רשאית למנוע מהמנוי לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם המנוי עשה שימוש בשירותים ו/או באתר האינטרנט ו/או המערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה, אם המנוי מסר במתכוון פרטים שגויים, אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, אם המנוי הפר את תנאי חוזה זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור שירותים שרכש מפרי-פיט, בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל דרך אחרת, אם כרטיס האשראי שברשות המנוי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, אם המנוי הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל, אם המנוי העביר את זכויותיו לאחר.
23. המנוי מתחייב לשמור על כרטיס המנוי ולהחזירו לפרי-פיט עם פקיעת המנוי .הכרטיס הנו רכוש פרי-פיט, הוא ניתן למנוי באופן אישי ואינו ניתן להעברה.מ רגע היוודע על אובדן כרטיס מנוי, על המנוי לדווח על כך ישירות לפרי-פיט. חלה אחריות מלאה על בעל כרטיס המנוי על כל שימוש בכרטיס המנוי, לרבות שימוש בכרטיס המנוי שלא ע"י בעל הכרטיס.
24. המנוי ישלם לפרי-פיט לפי דרישתה כל סכום המגיע לה על פי תנאי ההתקשרות עבור השירותים אותם צרך המנוי. המנוי מאשר לפרי-פיט לחייב את כרטיס האשראי שלו, שפרטיו הועברו לה.
25. המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי פרי-פיט כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך לפרי-פיט מיד לאחר ביטולו או תפוגתו כאמור.
26. דו"ח פעילות מנוי ממוחשב שבמערכת פרי-פיט, ו/או חשבוניות אלקטרוניות ששלחה פרי-פיט למנוי, יהוו ראיה חלוטה לביצועה של כל עסקה ועסקה, ולא תתקבל הכחשת עסקה, או טענה על כשל תמורה, בניגוד לכך.
27. המנוי חייב להודיע לפרי-פיט על הפסקת השימוש בכרטיס פרי-פיט, לרבות במצבים של אבדן או גניבת הכרטיס, ופרי-פיט תבטל את כרטיסו בתוך שני ימי עבודה. לא הודיע המנוי – ימשיך להיות מחויב בגין כל שימוש בכרטיס, ולא תישמע טענתו כי לא הוא השתמש בכרטיס.
28. בכל מקרה שחברת כרטיס האשראי של המנוי תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים נוספים.
29. קבלות וחשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו בדוא"ל.
סודיות ופרטיות פרטי המנוי
30. פרי-פיט לא תעביר את הפרטים המזהים אודות המנוי לצד שלישי, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
א. קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המנוי לאחר.
ב. לשם גביית כספים המגיעים מהמנוי בקשר עם פרי-פיט.
ג. אם המנוי הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם פרי-פיט או מי מטעמה.
ד. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המנוי לבין פרי-פיט.
ה. אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרי-פיט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות/מנויי פרי-פיט.
31. הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לאתר האינטרנט ו/או במרכז ההזמנות הטלפוני של פרי-פיט ו/או במערכת, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של פרי-פיט.
32. 1. פרי-פיט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות המנוי באתר האינטרנט, מידע אודות הרגלי הקניה של המנוי, שירותים שרכש, שירותים בהם הבעת עניין, עמודים בהם צפה, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב COOKIES
33. 1. המידע האמור לעיל ישמש את פרי-פיט בכניסות המנוי הבאות לאתר האינטרנט וכן יאפשר לפרי-פיט להציע למנוי הצעות ומבצעים ממוקדים.
34. 1. פרי-פיט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המנוי בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר ו /או במערכת לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
35. 1. פרי-פיט תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל המנוי אישית או מזהים אותו באופן אישי.
36. 1. לא חלה על המנוי חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד המנוי לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
37. 1. פרי-פיט מתחייבת לעשות, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המנויים ולאבטח את המידע הנשמר באתר האינטרנט ובמערכת .עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות פרי-פיט להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרי-פיט ו/או מי מטעמה.
קנין רוחני
38. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של פרי-פיט ו /או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור , לפרי-פיט זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /מנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
39. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "freefit וכן שם המתחם Domain name של אתר האינטרנט, סימני המסחר באתר האינטרנט, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של פרי-פיט בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
40. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מאתר האינטרנט, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פרי-פיט מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
41. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט, בלא קבלת הסכמתה של פרי-פיט מראש ובכתב.
42. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא , בלא לקבל את הסכמתה של פרי-פיט מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מאתר האינטרנט באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
43. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
מדיניות פרטיות
44. לשם קבלת כרטיס אישי באמצעות האתר, יתבקש המנוי למסור פרטים בעת ההרשמה. ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא יוכל המנוי להשתמש בשירותי פרי-פיט. על המנוי למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. אם פרטי המנוי משתנים עליו לעדכנם באתר.
45. פרי-פיט רשאית לאפשר למנוי להזין לאתר מידע, כגון ביקורת, בנוגע לספקי שירות כגון למרכזי כושר וספורט. המנוי מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של פרי-פיט, ובכלל זה את פרטי המנוי נותן התגובה.
46. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמנוי לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
47. המנוי מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
1. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
2. על המנוי להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.
3. על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
4. הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם המנוי, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
48. המנוי מתבקש להודיע לפרי-פיט באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.
49. פרי-פיט שומרת על זכותה להשהות חשבון מנוי ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המנוי ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
50. המנוי מאשר לפרי-פיט לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המנוי, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המנוי באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון.
51. המידע שימסור המנוי יישמר במאגר המידע של פרי-פיט והשימוש בו ייעשה על פי דין ועל פי התקנון, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר למנוי להשתמש באתר, כדי לזהותו בכניסותיו לאתר, כדי לשפר את תכני האתר, לצרכי מידע סטטיסטי, כדי לאפשר למנוי שירותים לפי העדפותיו, כדי לשלוח למנוי בדוא"ל מידע הנוגע למוצרי ושירותי פרי-פיט, כמו גם מידע פרסומי אודות מוצרים ושירותים אחרים (אם יודיע המנוי על סירובו לכך – לא יימסרו פרטיו למפרסמים אחרים), ליצירת קשר של פרי-פיט אל המנוי בעת הצורך, לצרכי ניתוח, בקרה, ומסירת מידע סטטיסטי לאחרים, מידע שלא יזהה את המנוי, לתפעולו התקין של האתר או לכל מטרה אחרת שבתקנון.
52. פרי-פיט שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את הוראות התקנון לרבות מדיניות הפרטיות, ובכל שינוי מהותי תעדכן את מנוייה.